Sametingets innspill til Høyesterett

Publisert: - Oppdatert: 04.03.2024 kl 08:10

Sametinget holder fast ved at oppfatningen om etablert statlig eierskap i hele Finnmark ikke harmonerer med finnmarkslovens intensjoner.

Forskjell på folkerett og tingsrett

Publisert: - Oppdatert: 04.03.2024 kl 08:11

Urfolk har rett til å eie, bruke og kontrollere sine tradisjonelle landområder og naturressurser, er et sentralt punkt i ILO-konvensjonen. Men så peker FeFos advokat på forskjellene mellom folkerett og tingsrett. Vi utdyper det.

Slår i hjel «myter» om finnmarksloven

Karasjok-saken i Høyesterett:

Slår i hjel «myter» om finnmarksloven

Publisert:

Sametinget har sendt skriftlig innlegg til Høyesterett:
– Ingen makebytte, ingen statlige festnede rettsforhold, FeFo er et forretningsorgan, Sametingets dokumenter er en del av lovforarbeidene.

Folkets meninger er uten betydning

FeFos forsvar mot Karasjok-folket (6):

Folkets meninger er uten betydning

Publisert:

Hva befolkningen har tenkt og ment om rettighetsspørsmålene er av underordnet betydning. Situasjonen i Karasjok kan ikke på noen måte sammenlignes med situasjonen i Manndalen/ Svartskogen, hevder FeFo.

Máhkarávju siida ønsker fortsatt FeFo som eier

Máhkarávju siida ønsker fortsatt FeFo som eier

Publisert:

– Faren er overhengende for interne konflikter når interne ressurser skal forvaltes i et kollektiv. Reindriften har forskjellig erfaring med næringsdrift basert på familiebasert indre selvstyre, hvor det er overlatt til den enkelte å gå til forsvar for egne rettigheter, forklarer advokat ...

Ingen spor av lokalt eierskap

FeFos forsvar mot Karasjok-folket (5):

Ingen spor av lokalt eierskap

Publisert:

FeFo finner få om noen spor av at lokalbefolkningen i Karasjok har opptrådt som eiere av utmarka de siste 200 år. FeFo viser til en rekke eksempler på at befolkningen tilsynelatende har godtatt statens eierskap og forvaltningsrett.

– Tidligere dommer viser vei

FeFos forsvar mot Karasjok (4):

– Tidligere dommer viser vei

Publisert:

Med henvisning til dommene fra Nesseby, Stjernøya og Gulgofjord argumenterer FeFo mot karasjokfolkets krav til utmarka.

Har folk i Karasjok en kollektiv rett?

FeFos forsvar i Karasjok-saken (3):

Har folk i Karasjok en kollektiv rett?

Publisert: - Oppdatert: 01.02.2023 kl 12:35

Uten hensyn til hva som var situasjonen i 1751, hadde ikke befolkningen i Ávjovárri og Karasjok en rådighet som kan karakteriseres som en eiendomsrett i dagens betydning av ordet. Rettslig sett vil spørsmålet derfor være om den kollektive retten som befolkningen eventuelt hadde i 1751, har ...

Nedsnakking av samene Anno 2023

Debatt:

Nedsnakking av samene Anno 2023

– Hvem eier grunnen i Kárášjohka?

Publisert:

På en reise i Finnmark og til Kárášjohka, falt det seg slik at jeg la turen innom utmarksdomstolen for Finnmark, en domstol opprettet for å håndtere tvistespørsmål knyttet til eierskap av grunnen i Finnmark. Den dagen jeg var der, var det den saksøkte, Finnmarkseiendommen (FeFo) sin ...

FeFo kom med Sametingets velsignelse

FeFos forsvar i Karasjok-saken (2):

FeFo kom med Sametingets velsignelse

Publisert:

Finnmarksloven må anses for å oppfylle statens forpliktelser etter ILO-169, uavhengig av hvilke krav man ellers måtte mene ville ha fulgt av konvensjonen. Sametinget ga enstemmig sitt samtykke til justiskomiteens flertallsinnstilling og tilrådde Stortinget å vedta innstillingen, er FeFos ...

Steinars reise gjennom historien (del 7)

Steinars reise gjennom historien (del 7)

Publisert:

Samene brukte vide områder, men overgangen til tamreindrift skapte nye utfordringer og konflikter langs fjord og kyst.

Folkeretten krever at samene må sikres flertall

Folkeretten krever at samene må sikres flertall

Publisert:

Den samiske befolkningen må sikres flertall, hvis ikke blir rettigheten for utvannet til at norske folkerettslige forpliktelser kan anses oppfylt, mener advokatene til Guttorm-gruppen.

Bare fantasi at folket i Karasjok eier utmarka

FeFos forsvar i Karasjok-saken (1):

Bare fantasi at folket i Karasjok eier utmarka

Publisert:

Det fremstår som en fiksjon å tale om at befolkningen i kommunen som sådan, både reindriften og de fastboende, har utøvd en kollektiv bruk som innholdsmessig svarer til en kollektiv eiendomsrett, påstår FeFo.

Ran ikke Karasjokeiendommen fra oss!

Debatt:

Ran ikke Karasjokeiendommen fra oss!

Publisert:

Blir Karasjok privatisert, så vil det svekke resten av Finnmark sin tilgang til naturen.

Ávjovárre var ikke et splittet samfunn

Ávjovárre var ikke et splittet samfunn

Publisert:

FeFos påstand om at Ávjovárre var et splittet samfunn ved grensedelingen i 1751 der alle samene var blitt reindriftsnomader, holder ikke, argumenterer Karasjoks advokater.

– Bare urfolk kan tilkjennes kollektivt eierskap

– Bare urfolk kan tilkjennes kollektivt eierskap

Publisert: - Oppdatert: 27.01.2023 kl 07:43

Det prosederer advokatene Brønner med i utmarksdomstolen, og de henviser til folkeretten.

Sprengte siidagrensene?

Sprengte siidagrensene?

Publisert:

FeFo hevder at tamrein nomadismen sprengte de gamle siidagrensene, men der er de historiske kildene uenige. Reindriftens historie i Ávjovárri bekrefter og forsterker befolkningens rettighetskrav, mener Karasjok-folkets advokater.

Når skal det 39-årige juridiske etterslepet avklares for Kaarasjoki?

Debatt:

Når skal det 39-årige juridiske etterslepet avklares for Kaarasjoki?

Publisert: - Oppdatert: 26.01.2023 kl 10:45

Over alt i verden jobbes det med å mobilisere mangfoldige løsninger. Det er skrint i nord, hva hadde Karasjok vært i dag, hvis ikke for multikyndige hender. Det multikulturelle samfunnet er en forutsetning for de beste kår. Unntatt i Karasjok. Der forsøker man i domstolene å gjøre hele ...

Er Sametinget og det samiske folk blitt lurt?

Er Sametinget og det samiske folk blitt lurt?

Publisert:

– Hvis det ikke engang i Karasjok er områder som kan gi grunnlag for eiendomsrett for hele eller deler av befolkningen, hvor finnes det da? Svaret er; det finnes det neppe noen steder, hevder Karasjoks advokater. Har FeFo rett, så er Sametinget og det samiske folk blitt lurt, mener de.

Steinars reise gjennom historien (del 1)

Steinars reise gjennom historien (del 1)

Publisert: - Oppdatert: 24.01.2023 kl 09:54

Historiker Steinar Pedersen har gitt utmarksdomstolen en omfattende historisk gjennomgang av rådende forhold i Karasjok i gammel tid. Ingen av kildene viser til statlig eierskap før 1848, forteller han.

Statskogs mest betrodde mann i Karasjok

Kronikk:

Statskogs mest betrodde mann i Karasjok

Publisert:

Byråkratiet går foran, om man da ikke velger å gjøre det på den samiske måten, hvor de norske lovene slutter å gjelde.

Når er man god nok same?

Kronikk:

Når er man god nok same?

Publisert: - Oppdatert: 26.01.2023 kl 10:42

Jeg vet ikke helt, men at bare «samer» skal få ta del i godene høres ikke videre enkelt og ryddig ut i dagens samfunn. For som sagt, hvem er samer «gode nok»?

Hva Rune fortalte

Hva Rune fortalte

Publisert: - Oppdatert: 23.01.2023 kl 07:56

– Det krever sitt mot å kreve sin rett, og slik har det vært siden vi ble beskyldt for å være separatister når vi ba om egne lærebøker i samisk, som Ole Henrik Magga i sin tid uttrykte det. Samtidig hevder FeFos advokater at mangelen på krav og motstand mot statens posisjoner bare ...

Karasjok-saken går mot slutten – gjør også Finnmarksloven det?

Kronikk:

Karasjok-saken går mot slutten – gjør også Finnmarksloven det?

Publisert: - Oppdatert: 20.01.2023 kl 13:24

Om utfallet skulle gå i Karasjok-folkets favør, er det ingen grunn til å tro at folket der ikke skulle være i stand til å forvalte sin egen utmark – eller å la besøkende jakte og fiske i utmarka.

– Vi blir pisset på! Samene er blitt borte!

– Vi blir pisset på! Samene er blitt borte!

Publisert: - Oppdatert: 19.01.2023 kl 12:33

Talsmann for Guttorm-gruppen sier han aldri har blitt så fornedret som same som etter innleggene fra FeFos advokater. – Samene er blitt borte, sier han om FeFos historiefortelling om Karasjok.