Ságat

Sprengte siidagrensene?

La Recherche-eks­pe­di­sjo­nen på Ma­ger­øya, der deler av Ávjovárri-siidaene har sitt sommerbeite. I år­ene 1838–40 ble de eu­ro­pe­iske nord­om­rå­de­ne ut­fors­ket av en stor fransk eks­pe­di­sjon, le­det av den frans­ke ma­ri­ne­le­gen Paul Gaimard. Un­der­søk­el­se­ne skul­le være både na­tur­vi­ten­ska­pe­li­ge og hu­man­vi­ten­ska­pe­li­ge. Eks­pe­di­sjo­nen fikk sitt navn et­ter sitt far­tøy, kor­vet­ten La Recherche. De frans­ke vi­ten­skaps­men­ne­ne ble sup­plert med skan­di­na­ver, så eks­pe­di­sjo­nen had­de et in­ter­na­sjo­nalt preg. Selv Lars Levi Læ­sta­di­us ble vi­ten­ska­pe­lig bi­drags­yter med ar­bei­der om sam­isk my­to­lo­gi. Man brak­te også med seg kunst­ne­re, som har skapt et ene­stå­en­de plan­sje­verk be­stå­en­de av to­po­gra­fis­ke og na­tur­vi­ten­ska­pe­li­ge stu­di­er. Eks­pe­di­sjo­nens re­sul­ta­ter ble gjen­gitt i 16 tekst­bind og 5 plan­sje­bind.
 Foto: La Recherche-ekspedisjonen

La Recherche-eks­pe­di­sjo­nen på Ma­ger­øya, der deler av Ávjovárri-siidaene har sitt sommerbeite. I år­ene 1838–40 ble de eu­ro­pe­iske nord­om­rå­de­ne ut­fors­ket av en stor fransk eks­pe­di­sjon, le­det av den frans­ke ma­ri­ne­le­gen Paul Gaimard. Un­der­søk­el­se­ne skul­le være både na­tur­vi­ten­ska­pe­li­ge og hu­man­vi­ten­ska­pe­li­ge. Eks­pe­di­sjo­nen fikk sitt navn et­ter sitt far­tøy, kor­vet­ten La Recherche. De frans­ke vi­ten­skaps­men­ne­ne ble sup­plert med skan­di­na­ver, så eks­pe­di­sjo­nen had­de et in­ter­na­sjo­nalt preg. Selv Lars Levi Læ­sta­di­us ble vi­ten­ska­pe­lig bi­drags­yter med ar­bei­der om sam­isk my­to­lo­gi. Man brak­te også med seg kunst­ne­re, som har skapt et ene­stå­en­de plan­sje­verk be­stå­en­de av to­po­gra­fis­ke og na­tur­vi­ten­ska­pe­li­ge stu­di­er. Eks­pe­di­sjo­nens re­sul­ta­ter ble gjen­gitt i 16 tekst­bind og 5 plan­sje­bind. Foto: La Recherche-ekspedisjonen

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!