ANNONSE
Annonse
Ságat

ILO 169 med fornyet slagkraft

Høy­es­te­rett vi­ser i Nes­se­by-dom­men at re­sti­tu­sjons­prin­sip­pet har en plass i norsk rett. Og Finn­marks­kom­mi­sjon­en har for­ank­ret prin­sip­pet, ifølge pro­fes­sor dr. juris ved UiT, Øy­vind Rav­na. Han hev­der at re­sti­tu­sjons­re­ge­len in­ne­bæ­rer at det ikke er av­gjør­ende om sta­ten el­ler and­re gjen­nom en viss pe­ri­ode har hatt rå­dig­het over om­rå­de­ne. Her er Rav­na (til venst­re) sam­men med ju­rist Ánte Som­by, fyl­kes­råd Bjar­ne Roh­de og sa­me­tings­pre­si­dent Aili Kes­ki­ta­lo un­der ILO-se­mi­na­ret ny­lig. Foto: Zoia Rav­na

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!