Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Leder:

Motorferdsel i Nesseby

Nesseby kommune avholdt nylig et møte med reindrifta og miljøvernavdelinga hos fylkesmannen i Finnmark. Tema for møtet var motorferdsel i utmark.

Tekst:

Publisert:

Bakgrunnen er at reinbeitedi­strikt 6 Várnjárga har klagd på flere dispensasjoner som kommunen har innvilget. De fleste av disse klagene er tatt til følge av fylkes­mann­en som klageinstans. Dette har skapt sinne og frustrasjon i den sjøsamiske kommunen.

Hensikten med møtet var derfor å få belyst problemstillinga fra flere synsvinkler. I så måte bidro møtet til at det ble satt fokus på flere viktige sider ved problematikken.

At reindrifta klager over reelt forstyrr­ende ferdsel, særlig til sårbare tid­er, er høyst forståelig. Derimot er det helt uforståelig hvis reindrifta klager på ferdsel som ikke er til sjenanse, for eksempel fordi det ikke er rein i området. Slike klager vil naturlig nok bli oppfatta av bygdefolket som en ren maktdemonstrasjon.

Derfor synes vi disputvalgsmedlem Inga P. Lindi (AP) kom med et godt poeng, når hun etterlyste kart som viser hvor reinen oppholder seg til de forskjellige årstider. Slik infor­ma­sjon vil være nyttig både for kommunen og for disp­innehaverne, slik at man kan ta tilbørlig hensyn til reindrifta.

Videre synes vi gruppeleder Bjar­ne Store-Jakobsen fra Same­folk­ets parti har flere viktige og gode poeng når han trakk frem lokal tradisjon og sedvane. Det er helt klart at ILO-konvensjon nr 169 om urfolks rettigheter, FNs urfolksdeklarasjon og folkeretten forøvrig setter klare føringer for at tradisjonell samisk naturbruk og livsform må kunne ut­øves i pakt med tida og forhold­ene. Og dette gjelder ikke bare reindrifta, men også de fastboendes utmarkshøsting.

Etter nasjonal forskrift § 5a kan kommunen gi flerårige tillatelser til motorferdsel i utmarksnæring. Her er kravet at virksomheten etter to år skal være momspliktig, det vil si ha en omsetning på minst 50.000 kroner. Men det er ikke noe krav om at denne inntekten ene og alene skal skrive seg fra for eksempel multeplukking. Også annen nær­ingsmessig høsting av naturgoder (jakt, fangst, fiske, sanking), drift av utleiehytter/gammer, turist- og reiselivsnæring med videre er regnet som utmarksnæring i denne forbindelse.

I tillegg kan kommunen gi tillatelser etter nasjonal forskrift § 6 i andre tilfeller. For eksempel hvis man driver utmarksnæring hvor omsetningskravet for momsregi­strering ikke er oppfylt. Eller ved behov for å utføre bygningsmessig vedlikehold eller lignende.

Vi synes også disputvalgets leder Harald Store (AP) har et godt poeng når han påpeker at alle kjøretillatelser neppe blir brukt. Folk vil gjerne sikre seg. Å ha en dispensasjon medfører kun at man har mulighet for ferdsel ved behov, ikke at man på liv og død skal bruke denne i hytt og pine.

Siste nytt i Leder

Distriktspro­fil­en er ikke akkurat slående i den foreliggende plan

Klager på sam­isk må behandles like seriøst som alle andre klager

Det kan fort få dramatiske følger, med tap av menneskeliv i ytterste konsekvens

 

Dette er rasistisk gufs som fortsatt har grobunn på maktens tinde

Her må alle gode krefter gå sammen for en god sak!

Tida er moden for å pusse støvet av de gamle veiplanene

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!