logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Porsanger-nytt

Porsanger kommune Smånytt fra Porsángu-Porsanki-Porsanger.
Se forøvrig www.porsanger.no (åpne i nytt vindu)


Barnehagetilskudd

Barnehagetilskudd

De private barnehagene har fått fastsatt sitt kommunale tilskudd for 2014. Saarela barnehage får totalt 7,97 millioner kroner i tilskudd. Fagertun barnehage får totalt 3,52 millioner kroner, mens Østerbotn naturbar­ne­hage får 1,59 millioner kroner. 

 

| 26.07.2014 |

Turistfiske

Per Willy Aronsen har søkt Porsanger i utvikling (PIU) om 200.000 kroner i tilskudd til oppstart og investeringer i Fish Camp SUS. Selskapet skal tilby fiske i elv og vann, samt overnatt­ing i eksotiske omgivelser i Porsanger. Aronsen eier eiendommene gnr 25/3 og 25/4 i Skoganvarre, hvor han skal bygge hytte.
Investeringsbehovet er beregnet til litt over 1,11 millioner kroner, hvorav bygg­ing av ny hytte er beregnet til 590.000 kroner. Aronsen skal også søke Sametinget om 300.000, og skal også legge inn eget arbeid for 213.000 kroner. En ukjent bidragsyter skal stå for resten av kapitalbehovet.

| 25.07.2014 |

Vrak må fjernes

Margoth Irene Thomassen har søkt på tomt nr 2 på Bjerklandfeltet i Lakselv. På tomta står i dag et gammelt lastebilvrak.
– Dersom jeg får tildelt tomta, ber jeg om at tomta blir ryddet før jeg kan ta denne i bruk, skriver Thomassen i sin søknad.

| 24.07.2014 |

Prinsipielt grunnlag

28. juli avholder natur- og ressursforvaltningsutvalget (NRFU) møte på rådhuset i Lakselv. Blant sakene står blant annet klage på avslag om dispensasjon fra hundeloven fra Vest-Finnmark fug­lehundklubb (VFFK) i forbindels­e med klubbmesterskap for stående fuglehund 21. april i år. 

– Søknaden er behandlet som dispensasjonssøknad for å trene hund. Klubb­en har ikke søkt om dette. VFFK har søkt om dispensasjon fra hundelov­en for å arrangere klubbmesterskap, skriver VFFK i sin klage.

Klubben er tvilende til bruk av hjemmel for avslag­et. 

– Hvordan et klubbmesterskap, hvor det ikke felles ryper og hvor hundene vurderes i forhold til jaktegenskaper, skal være til fare for viltet og viltets leveområder, er vanskelig å forstå. Spesielt sett i forhold til at NRFU stort sette er svært positive til dispensasjonssøknader om kjøring med motorkjøretøyer i utmark i samme periode av året, sier VFFK, og mener vedtaket bærer preg av spekulasjoner. 

Rådmannen har ingen innstilling i saken, men sier i sin vurdering av saken at tiltaket trolig ikke vil forstyrre fugle- og dyrelivet da arrangementet til foregå i kontrollerte former og kun varer en dag. Rådmannen mener også at klagen ikke rea­litetsbehandles da omsøkte periode er passert, men at momenter som anføres i klagen kan vurderes på et prinsipielt grunnlag. 

 

| 23.07.2014 |

Skole­struktur

Porsanger bondelag har avgitt sitt høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur. Bondelaget går i mot enhver endring av strukturen. 

– Hovedtyngden av jordbruket i Porsanger befinner seg på hver side av Porsangerfjorden, med størst tetthet i Billefjord-området. I Billefjord-området opplever man en satsing på jordbruket der flere bønder har bygget nye driftsbygninger og økt produksjonen. I tillegg har det blitt gjennomført generasjonsskifte ved flere gårder de siste årene. Som selvstendig næringsdrivende og familiefolk er bøndene helt avhengig av å ha et tilbud om barnehageplass og skole i nærområdet, konkluderer bondelaget i sitt høringssvar. 

Bondelaget peker også på at området de siste årene har opplevd tilflytting av unge mennesker i etabler­ingsfasen. En stadig trussel om nedleggelse vil føre til at disse revurderer sone flytteplaner. 

– Erfaring fra andre steder der småskoler har blitt lagt ned, eksempelvis Nuvsvåg og Olderfjord, viser at et fåtall, om noen, velger å bli i kommunen når skoletilbudet forsvinner, fastslår Porsanger bondelag. 

 

| 22.07.2014 |

Grønne midler

FeFo har satt av én million kroner av sitt overskudd til Grønne midler i 2014. I år kom det inn 134 søknader på til sammen 3,3 millioner kroner. FeFo innvilget støtte til 87 prosjekter over hele Finnmark på til sammen  695.000 kroner. Seks prosjekter i Porsanger fikk tilskudd på totalt 79.500 kroner. 

Også i år var deler av potten satt av til turskiltprosjektet, som er et spleiselag mellom Finnmark fylkeskommune, Sametinget og Gjensidigestiftelsen til merking av turløyper. Tilsammen 1,3 millinor kroner er gitt til 15 ulike prosjekter i Finnmark. Ingen av disse i Porsanger.

 

| 19.07.2014 |

Søker tomt

Ann Gøril Johnsen har søkt Porsanger kommune tomt på Bjerkland-feltet. Johnsen har søkt på tomt nr.  24, 29 og 12. Avslutningsvis spør hun om det er andre ledige tomter i Lakselv. 

 

| 18.07.2014 |

Kraftpenger til 4H

Repvåg kraftlag sitt fondstyre har bevilget 5.000 kroner til Finnmark 4H.

Pengene går til et sjøbrukskurs i Porsanger, i sam­arbeid med KOS 4H.

 

| 17.07.2014 |

25.000 til IFU

Formannskapet har mottatt en søknad om tilleggsbevilgning fra Indre Finnmark Utviklingsselskap. Porsanger er deleier i selskapet, sammen med Karasjok, Tana og Nesseby kommuner.

På siste møte vedtok formannskapet å bevilge de omsøkte 25.000 kronene. Et enstemmig formannskap satte som vilkår at de andre eierkommunene gjør det samme. Beløpet ble belastet disposisjonsfondet.

 

| 16.07.2014 |

Får selge alkohol

Kommunen har gitt Coop Extra i Lakselv salgsbevilling for øl og rusbrus med malsimalt 4,7 volumprosent alkoholinnhold.

Mats Bruvoll er godkjent som skjenkestyrer, mens Stig Johansen er stedfortreder. Salget kan foregå fra 8 om morgenen til 20 om kvelden.

 

| 15.07.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail