logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Porsanger-nytt

Porsanger kommune Smånytt fra Porsángu-Porsanki-Porsanger.
Se forøvrig www.porsanger.no (åpne i nytt vindu)


Jordgamme på Storkerabben

Torbjørn Persen og hans søsken eier eiendommen gnr 15/22 Storkerabben der Vuođđojohka møter Lakselva. I gamle dager sto det en jordgamme på eiendommen som Persens bestefar, John Samuelsen (SmedJohn), brukte til å hvile i da han fraktet varer fra Lakselv til Skoganvarre. 

Nå søker Persen og hans søsken Porsanger kommune om å få bygge en jordgamme på samme sted. Persen har også en del gamle verktøy liggende hans bestefar brukte da gammen ble bygd som Persen håper å kunne ta med inn i jordgammen slik at andre kan få se hvordan de jobbet i gamle dager. 

| 22.10.2014 |

Anundsen takker nei

Porsanger kommune inviterte i april justisminister Anders Anundsen til Porsanger for å orientere om det planlagte Ressurs- og kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nordområdene (RKSN). 

6. oktober, omtrent ett halvt år etter at invitasjonen ble sendt ut, har Justisdepartementet kommet med sitt svar. Innledningsvis beklager departementet sitt sene svar, og skriver videre: 

– Vi må dessverre meddele at statsråden ikke har anledning til å besøke Porsanger for en orientering om prosjektet.

Justis- og beredskaps­departementet har nylig opprettet en arbeidsgrupp­e som blant annet skal vurdere nasjonale og regionale behov for øvings- og kompetansesentre for beredskapsaktører i Norge. Arbeidsgruppen skal avgi sin utredning til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap innen 15. februar 2015.

| 21.10.2014 |

Fra jordbruk til fritid

Gerd Farstad fra Lakselv har søkt tillatelse til omdisponering av eiendommene gnr 33/14 og 33/15 i Børselv fra LNF- til fritidsformål. Eiendommene ligger ved Børselva nordøst for Fagerli.
– Gnr 33/14 har vært brukt til utmarksslått for over 100 år siden. Gnr 33/15 har aldri vært dyrket eller brukt til utmarksslått. Siden 1957 er eiendommene kun blitt brukt til ved-uttak til familien. Vi vil fortsette med ved-uttak og vedlikehold av skogen, kan Farstad forklare i søknaden.
På sikt ønsker Farstad å fradele noen hyttetomter på eiendommene.
– Etter vårt syn så skulle det ikke være noe i veien for dispensasjon fra gjeldende plan, da området ikke brukes til hverken landbruk og reindrift, fastslår Farstad i søknaden.

| 18.10.2014 |

Forelegg for fart

Politiet gjennomførte fartskontroll i Kistrand. Det ble utskrevet seks forelegg for fart. Høyeste hastighet var 79 km/t i 60-sonen, kan Vestfinnmark politidistrikt opplyse på Twitter. 

| 17.10.2014 |

Disp til flytting av hyttetomt

Finnmarkseiendommen (FeFo) har på vegne av Rolf Egil Andersen søkt Porsanger kommune om dispensasjon fra gjeldende plan for Bjørnelv hyttefelt til fradeling/flytting av hyttetomt nr. 12, gnr 30/1/18.
Et enstemmig planutvalg i Porsanger kommune innvilger søknaden.

| 16.10.2014 |

Sier nei til skuterløype

Styret i reinbeitedistrikt 14 Spierttanjárga går i mot planene om å opprette en ny skuterløype mellom løype 12 i Lebesby kommune og løype 30 i Porsanger kommune. Dette da løypa vil berøre reinbeitet i Lahparjávri-området. Det sier et enstemmig styre i forbindelse med revideringen av løype­nettverket i Porsanger.
Kommunen har tidligere søkt om å få etablere skuterløye i området.
– Distriktsstyret har fra tidligere gjort kommunen oppmerksom at i det aktuelle området er det naturlig trekkleie som distriktets rein benytter ved kryssing gjennom det aktuelle området, sier styret i sitt vedtak.
Trekkleien blir brukt både når reinen trekker fra vinter- til vårbeite, fra høst- til vinterbeite, samt når reinen skal til slakte- og skillegjerdene på Børselvfjellet.

| 15.10.2014 |

Konkurs

Det er i Indre Finnmark Tingrett 7. oktober åpnet konkurs i boet til Lakselv Transport og Maskin AS. Krav i boet meldes bostyrer, advokat Bjørn P. Eidhammer, innen 8. november. Første skiftesamling blir avholdt 14. november i rettsbygninga på Tanabru.

| 14.10.2014 |

Refusjon

Anette Sandslett og Kristian Langseth har søkt Porsanger kommune om refusjon på utgifter de har hatt i forbindelse med gravearbeider på sin eiendom gnr 17/542 i Lakselv. Under arbeidene ble det oppdaget et vannrør som ikke var tegnet inn på kommunale kart. Noe som medførte ekstraarbeid og merkostnader.
11 timer med gravemaskin, tre timer med hjelpemann, 60 m3 pukk, samt åtte m3 singel kostet inkludert moms 31.550 kroner ekstra ifølge fakturaen fra Paulsen entreprenør AS.

| 11.10.2014 |

Søker utsettelse

Porsanger sameforening søker Sametinget om ett års forlengelse for prosjekt­et med å sette opp skilter med samiske navn langs Lakselva og Børselva i Porsanger. Sametinget har bevilget 28.000 kroner til prosjektet, som ikke har latt seg gjennomføre, da elveforpakteme så langt ikke har gitt tillatelse til å sette opp skiltene i de sentrale delene av elvene.

| 10.10.2014 |

Sjøsamiske stedsnavn

Mearrasámi Diehto­guov­d­dáš/Sjøsamisk kompetansesenter har fått 250.000 kroner i tilskudd til sitt prosjekt om dokumentasjon og formidling av stedsnavn og fiskemeder i tre fjordområder med sjøsamisk bosetning, Porsanger, Revsbotn og Nordreisa.
Om prosjektet kan man lese at disse tre fjordene har mange likhetstrekk når det gjelder både nærings- og språkutvikling, men er forskjellig når det gjelder fokus på samisk språk og samiske stedsnavn.
– Sjøsamisk kompetansesenter har arbeidet med stedsnavn siden etablering­en i 2003, og i de senere år har det vært lagt vekt på etablering av en digital plattform (Meron.no) for formidling av lokal kunnskap om landskap (inkludert stedsnavn), fjordøkologi og samisk naturbruk. Senteret ønsker nå å styrke innsats og opparbeidet kompetanse innenfor de tre nevnte emnene, og planlegging av et prosjekt om stedsnavn og fiskemeder i tre fjordområder er et ledd i dette arbeidet.
Kompetansesenterets arbeid så langt har i all hovedsak vært utført i indre deler av Porsangerfjorden. Prosjektet skal bidra til å synliggjøre både samiske, kvænske og norske stedsnavn også i fjordens ytre områder, både på øst- og vestsida.

| 09.10.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail