logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Porsanger-nytt

Porsanger kommune Smånytt fra Porsángu-Porsanki-Porsanger.
Se forøvrig www.porsanger.no (åpne i nytt vindu)


Gatelys i Ildskog

Linda og Sveinung Andreassen Follesø bygger hus på gnr 19/152 i Ildskog. I et brev til Porsanger kommune ber de om gatelys i området.
– Boligen ligger like ved kommunal vei som ellers er utstyrt med gatelys der det er bebyggelse ved veien. Det er ført opp stolper med strøm forbi der vi bygger, men det er ikke lysarmatur i disse stolpene i dag, kan ekteparet fortelle i brevet.  
Av trafikksikkerhetshensyn ber de derfor om at  det monteres lys i stolpene.
– Vi har barn på fire og fem år som skal ferdes mye langs denne veien fremover, både i forbindelse med skole og fritid. Boligen ligger også nært veien, og innkjørselen ligger like etter en sving. Gatelys vil uten tvil gjøre området mye trygg­ere. Vi tar sikte på å flytt­e inn i løpet av vinteren, så vi håper kommunen kan få lysene på plass i løpet av høsten.

| 31.10.2014 |

Sponsor-nei til Lone

Fitness-utøver Lone Norås har søkt Sametinget om sponsorstøtte i forbindelse med fitnesskonkurranse, en søknad Sametinget har avslått.
– Vi har dessverre ingen midler til slike formål, svarer Sametinget, og oppfordrer Norås til å søke om Sametingets kultur- og idretts­stipend som er ment å motivere samisk ungdom til å engasjere seg innenfor musikk, kunst, kultur og idrett. Stipendene deles ut til fem personer og er hver på 25.000 kroner.

| 30.10.2014 |

Hytte­bygging i Kistrand

Eli Kristin Wilhelmsen eier halvparten av to eiendommer i Kistrand. Gnr 5/78 som er regulert til boligformål og gnr 5/126 som er avsatt til fritidsformål. I et innspill til den nye arealplanen kan hun fortelle til Porsanger kommune at hun er i ferd med å kjøpe den andre halvdelen av eiendommene. Wilhelmsen kan fortelle at hun kan tenke seg å bygge ut eiendommene med fritidsboliger.
– Det foreligger ingen konkrete planer om utbygging av eiendommen på nåværende tidspunkt. Men i et tidsperspektiv kan det bli av interesse, forklarer Wilhelmsen.
– På gnr 5/78 er det et eksisterende bolighus som det er ønskelig å beholde som bolighus med noe tilhørende tomteareal, opplyser Wilhelmsen.

| 29.10.2014 |

Bibel­-stafett

«Aksjon kronerulling til nye salmebøker i Porsanger», igangsatt av Margrethe Bakkevold i samarbeid med kirkekontoret i Porsanger, pågår fortsatt. Målet er å få inn minst 30.000 kroner til formålet. Mange har så langt bidratt og per 22. oktober har man samlet inn 17.200 kroner, kan Egil Borch, kirkeverge i Porsanger, opplyse overfor Ságat.

| 28.10.2014 |

Omkamp om skolevedtak

På siste formannskapsmøte ble det fremmet en tilleggssak. Saksbehandler og forslagsstiller var ordfører Knut Roger Hanssen (H).
Hanssen ønsket via forslaget å få opphevet kommunestyrevedtaket fra jun­i i fjor, som i praksis satt bom for at administrasjone­n kan få lov til å arbeide med planlegging av skole­ned­legg­ing­er. Ved­tak­et fra i fjor inne­bar at skole­struk­turen ikke skal revurderes før man når et nedre elevtall på 10 elever per skole i henholdsvis Indre Billefjord og Børselv.
Formannskapets flertall, Knut Roger Hanssen, Jonas Nymo, Reidunn Hejsevik (alle H) og Torger Thomassen (FrP) stemte for. Dermed ble det flertall mot APs Mona Skanke, Kåre Olli og Ida Balto. Om kommunestyrets er enig, er det altså duket for omkamp om skolene i distriktsporsanger.

| 25.10.2014 |

Deling av eiendom

Arvid Wik fra Hestnes utenfor Børselv har av planutvalget i Porsanger kommune delvis fått innvilget sin søknad om fradeling av en parsell fra gnr 34/40 til fritidsformål. Wik har fått tillatelse til fradeling av ett mindre areal på cirka 7 dekar, begrenset til nordlig del av opprinnelig omsøkte fradeling.

| 24.10.2014 |

Bosetting av flykt­ninger

Porsanger kommune har påtatt seg ansvaret om å bosette inntil 15 flyktninger i 2014.  I et brev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) kan kommunen redegjøre for status i bo­sett­ingsarbeidet. 

Ifølge Porsanger boligstiftelse skal de nye flyktningboligene, som er under bygging, stå ferdige i midten av desember. Inntil da har ikke Porsanger boligkapasitet til å ta i mot mer enn to familier med rundt 10 personer i oktober og november.

| 23.10.2014 |

Jordgamme på Storkerabben

Torbjørn Persen og hans søsken eier eiendommen gnr 15/22 Storkerabben der Vuođđojohka møter Lakselva. I gamle dager sto det en jordgamme på eiendommen som Persens bestefar, John Samuelsen (SmedJohn), brukte til å hvile i da han fraktet varer fra Lakselv til Skoganvarre. 

Nå søker Persen og hans søsken Porsanger kommune om å få bygge en jordgamme på samme sted. Persen har også en del gamle verktøy liggende hans bestefar brukte da gammen ble bygd som Persen håper å kunne ta med inn i jordgammen slik at andre kan få se hvordan de jobbet i gamle dager. 

| 22.10.2014 |

Anundsen takker nei

Porsanger kommune inviterte i april justisminister Anders Anundsen til Porsanger for å orientere om det planlagte Ressurs- og kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nordområdene (RKSN). 

6. oktober, omtrent ett halvt år etter at invitasjonen ble sendt ut, har Justisdepartementet kommet med sitt svar. Innledningsvis beklager departementet sitt sene svar, og skriver videre: 

– Vi må dessverre meddele at statsråden ikke har anledning til å besøke Porsanger for en orientering om prosjektet.

Justis- og beredskaps­departementet har nylig opprettet en arbeidsgrupp­e som blant annet skal vurdere nasjonale og regionale behov for øvings- og kompetansesentre for beredskapsaktører i Norge. Arbeidsgruppen skal avgi sin utredning til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap innen 15. februar 2015.

| 21.10.2014 |

Fra jordbruk til fritid

Gerd Farstad fra Lakselv har søkt tillatelse til omdisponering av eiendommene gnr 33/14 og 33/15 i Børselv fra LNF- til fritidsformål. Eiendommene ligger ved Børselva nordøst for Fagerli.
– Gnr 33/14 har vært brukt til utmarksslått for over 100 år siden. Gnr 33/15 har aldri vært dyrket eller brukt til utmarksslått. Siden 1957 er eiendommene kun blitt brukt til ved-uttak til familien. Vi vil fortsette med ved-uttak og vedlikehold av skogen, kan Farstad forklare i søknaden.
På sikt ønsker Farstad å fradele noen hyttetomter på eiendommene.
– Etter vårt syn så skulle det ikke være noe i veien for dispensasjon fra gjeldende plan, da området ikke brukes til hverken landbruk og reindrift, fastslår Farstad i søknaden.

| 18.10.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail