logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Porsanger-nytt

Porsanger kommune Smånytt fra Porsángu-Porsanki-Porsanger.
Se forøvrig www.porsanger.no (åpne i nytt vindu)


Omkamp om skolevedtak

På siste formannskapsmøte ble det fremmet en tilleggssak. Saksbehandler og forslagsstiller var ordfører Knut Roger Hanssen (H).
Hanssen ønsket via forslaget å få opphevet kommunestyrevedtaket fra jun­i i fjor, som i praksis satt bom for at administrasjone­n kan få lov til å arbeide med planlegging av skole­ned­legg­ing­er. Ved­tak­et fra i fjor inne­bar at skole­struk­turen ikke skal revurderes før man når et nedre elevtall på 10 elever per skole i henholdsvis Indre Billefjord og Børselv.
Formannskapets flertall, Knut Roger Hanssen, Jonas Nymo, Reidunn Hejsevik (alle H) og Torger Thomassen (FrP) stemte for. Dermed ble det flertall mot APs Mona Skanke, Kåre Olli og Ida Balto. Om kommunestyrets er enig, er det altså duket for omkamp om skolene i distriktsporsanger.

| 25.10.2014 |

Deling av eiendom

Arvid Wik fra Hestnes utenfor Børselv har av planutvalget i Porsanger kommune delvis fått innvilget sin søknad om fradeling av en parsell fra gnr 34/40 til fritidsformål. Wik har fått tillatelse til fradeling av ett mindre areal på cirka 7 dekar, begrenset til nordlig del av opprinnelig omsøkte fradeling.

| 24.10.2014 |

Bosetting av flykt­ninger

Porsanger kommune har påtatt seg ansvaret om å bosette inntil 15 flyktninger i 2014.  I et brev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) kan kommunen redegjøre for status i bo­sett­ingsarbeidet. 

Ifølge Porsanger boligstiftelse skal de nye flyktningboligene, som er under bygging, stå ferdige i midten av desember. Inntil da har ikke Porsanger boligkapasitet til å ta i mot mer enn to familier med rundt 10 personer i oktober og november.

| 23.10.2014 |

Jordgamme på Storkerabben

Torbjørn Persen og hans søsken eier eiendommen gnr 15/22 Storkerabben der Vuođđojohka møter Lakselva. I gamle dager sto det en jordgamme på eiendommen som Persens bestefar, John Samuelsen (SmedJohn), brukte til å hvile i da han fraktet varer fra Lakselv til Skoganvarre. 

Nå søker Persen og hans søsken Porsanger kommune om å få bygge en jordgamme på samme sted. Persen har også en del gamle verktøy liggende hans bestefar brukte da gammen ble bygd som Persen håper å kunne ta med inn i jordgammen slik at andre kan få se hvordan de jobbet i gamle dager. 

| 22.10.2014 |

Anundsen takker nei

Porsanger kommune inviterte i april justisminister Anders Anundsen til Porsanger for å orientere om det planlagte Ressurs- og kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nordområdene (RKSN). 

6. oktober, omtrent ett halvt år etter at invitasjonen ble sendt ut, har Justisdepartementet kommet med sitt svar. Innledningsvis beklager departementet sitt sene svar, og skriver videre: 

– Vi må dessverre meddele at statsråden ikke har anledning til å besøke Porsanger for en orientering om prosjektet.

Justis- og beredskaps­departementet har nylig opprettet en arbeidsgrupp­e som blant annet skal vurdere nasjonale og regionale behov for øvings- og kompetansesentre for beredskapsaktører i Norge. Arbeidsgruppen skal avgi sin utredning til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap innen 15. februar 2015.

| 21.10.2014 |

Fra jordbruk til fritid

Gerd Farstad fra Lakselv har søkt tillatelse til omdisponering av eiendommene gnr 33/14 og 33/15 i Børselv fra LNF- til fritidsformål. Eiendommene ligger ved Børselva nordøst for Fagerli.
– Gnr 33/14 har vært brukt til utmarksslått for over 100 år siden. Gnr 33/15 har aldri vært dyrket eller brukt til utmarksslått. Siden 1957 er eiendommene kun blitt brukt til ved-uttak til familien. Vi vil fortsette med ved-uttak og vedlikehold av skogen, kan Farstad forklare i søknaden.
På sikt ønsker Farstad å fradele noen hyttetomter på eiendommene.
– Etter vårt syn så skulle det ikke være noe i veien for dispensasjon fra gjeldende plan, da området ikke brukes til hverken landbruk og reindrift, fastslår Farstad i søknaden.

| 18.10.2014 |

Forelegg for fart

Politiet gjennomførte fartskontroll i Kistrand. Det ble utskrevet seks forelegg for fart. Høyeste hastighet var 79 km/t i 60-sonen, kan Vestfinnmark politidistrikt opplyse på Twitter. 

| 17.10.2014 |

Disp til flytting av hyttetomt

Finnmarkseiendommen (FeFo) har på vegne av Rolf Egil Andersen søkt Porsanger kommune om dispensasjon fra gjeldende plan for Bjørnelv hyttefelt til fradeling/flytting av hyttetomt nr. 12, gnr 30/1/18.
Et enstemmig planutvalg i Porsanger kommune innvilger søknaden.

| 16.10.2014 |

Sier nei til skuterløype

Styret i reinbeitedistrikt 14 Spierttanjárga går i mot planene om å opprette en ny skuterløype mellom løype 12 i Lebesby kommune og løype 30 i Porsanger kommune. Dette da løypa vil berøre reinbeitet i Lahparjávri-området. Det sier et enstemmig styre i forbindelse med revideringen av løype­nettverket i Porsanger.
Kommunen har tidligere søkt om å få etablere skuterløye i området.
– Distriktsstyret har fra tidligere gjort kommunen oppmerksom at i det aktuelle området er det naturlig trekkleie som distriktets rein benytter ved kryssing gjennom det aktuelle området, sier styret i sitt vedtak.
Trekkleien blir brukt både når reinen trekker fra vinter- til vårbeite, fra høst- til vinterbeite, samt når reinen skal til slakte- og skillegjerdene på Børselvfjellet.

| 15.10.2014 |

Konkurs

Det er i Indre Finnmark Tingrett 7. oktober åpnet konkurs i boet til Lakselv Transport og Maskin AS. Krav i boet meldes bostyrer, advokat Bjørn P. Eidhammer, innen 8. november. Første skiftesamling blir avholdt 14. november i rettsbygninga på Tanabru.

| 14.10.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail