logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Nesseby-nytt

Nesseby kommune

Smånytt fra Unjárga-Nesseby.
Se forøvrig www.nesseby.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Maskinlag søker støtte

Varanger maskinlag har søkt Nesseby kommunes næringsfond/primærnær­ings­fond om støtte til diverse investeringer. De ønsker å kjøpe en samlerive av merke Orkel til 55.000 kroner og en gjødselspreder CL 1100 L + ekstrautstyr til 61.250 kroner. 

Medlemmene i Varanger maskinlag består av Arild Wiltmann Kero, Sindre Asser N. Nilssen og Jernsletten villsau og duodji.

Medlemmene har inngått avtale om felles kjøp og bruk av utstyr for høsting av eget fôr og leiekjøring.

Partene kjøper i fellesskap rundballepresse, samlerive og kunstgjødselspreder.

Investeringer, inklusive omkostninger, inngås med følgende fordeling: Arild Wilt­mann Kero 70 prosent, Sindre Asser N. Nilssen 10 prosent og Jernsletten villsau og duodji 20 prosent.

Partene er hver for seg ansvarlig for eventuelt lån som må tas opp i forbindelse med kjøpet. Lån kan ikke tas opp med sikkerhet i utstyret.

| 31.07.2014 |

Kirkelige utbedringer

Kirka og kirkegården i Nesseby har vært preget av forfall, men dette har nå bedret seg.

I forrige julenummer skrev menighetsbladet følg­ende: «Kirka og området rundt bærer preg av forfall og manglende vedlikehold over en årrekke». Men så i fjor bevilget endelig Nesseby kommune 95.000 kroner til innkjøp av materialer og mal­ing.

Høsten 2013 begynte kirkevergen å rive de gamle utedoene og bygge nytt uthus på samme sokkel. Kulturminnerådet har godkjent restaureringsarbeidet. Uthuset er nå ferdig, med unntak av malingen. På vedskjul­et må bakveggen rives helt bort og erstattes med nytt. Takpappen er imidlertid skiftet ut.

| 30.07.2014 |

Jakola klager på disp-avslag

Osvald Jakola fra Karlebotn har påklaget et avslag om søknad på dispensasjon fra motorferdselsforbudet. Kommunen begrunnet dette med at omsøkt trasé ikke fører til egen hytte. 

Jakola skriver i anken at traseén følger sommersti mot hytta han ønsker å kjøre til.

Han anfører at han er dårlig til beins og må bruke skinner på begge bena når han skal gå lengre enn noen hundre meter. På grunn av dette er det han altså har søkt om dispensasjon for å kjøre rundt to kilometer fra Vest­erelvvannsløypa, over sletta, mot Molonjoasjávri, for å spare omkring halve distansen.

Lenger mot hytta er det ikke forsvarlig å kjøre på grunn av ulendt og bratt terr­eng, skriver han i anken. Kommunen har bestemt å opprettholde vedtaket om avslag, og sender klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

| 29.07.2014 |

Penger fra næringsfond

Varanger maskinlag ønsker å starte med leiekjøring for rundballepressing i Tana, Nesseby og Vadsø. De søker derfor Nesseby kommunes næringsfond om 17.437 kroner for å kjøpe utstyr. I tillegg til søkesummen vil de bruke 98.813 kroner i egenkapital til samme formål. 

I søknaden skriver maskinlaget følgende:

«Vi vil øke utnyttelsesgraden av fremtidig felles innkjøpt landbruksutstyr gjennom koordinering og felles bruk av maskinparken. Vi skal også tilby leiekjøring med den maskinparken som maskinlaget forvalter/eier».

Maskinlaget høster i dag jord i Vesterelv, Karlebotn og Álleknjárga. Laget består av Arild Wiltmann Kero, Sindre Asser N. Nilssen og Johnny-Leo ­Jernsletten i Jernsletten villsau og duo­dji.

 

| 26.07.2014 |

Vurderer selskap

Vadsø kommune har sendt et brev til Nesseby kommune der de skriver at de vurderer sitt engasjement omkring selskapet «Destinasjon Varanger AS».
Vadsø kommune er aksjeeier, og gir sin tilslutning til de endringsprosess­er som foregår i selskapet. Kommunen sier videre at dag­ens innretning av selskapet synes lite formåls­tjen­lig og at strukturell­e endringer er påkrevd. I samme brev skriver også Vad­sø kommune følgende:
«Det er likevel ­ønskelig og ryddig å gi selskapet et tidlig signal om at en videre­føring av Vadsø kommunes engasjement og innretning er under vurdering. Dette er et signal som vi ber styret meddele øvrige aksjonærer så snart som mulig», står det i brevet som nå altså har kommet til Nesseby kommune.

| 25.07.2014 |

Kommunen fikk besøk

Fylkesmannen i Finnmark har ført tilsyn med Nesseby kommune. Hovedbudskapet fra fylkesmannen er at Nesseby kommune må arbeide mer systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap enn det gjøres i dag.
«Kommunens utfordring er å integrere fagfeltet i den ordinære virksomhetsstyringen på lik linje med annen sektorlovgivning, og med det sikre feltet den nødvendige oppmerksomhet og oppfølging. Tilsynsbesøket viste at Nesseby kommune er bevisst på sitt ansvar og oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap og at kommunen ser nødvendigheten av å arbeide mer systematisk innen dette ansvarsområdet», skriver fylkesmannen i sin rapport.
Avvikene det dreier seg om i rapporten går på at kommunen må oppdatere sin helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, revidere sin overordnede beredskapsplan, samt jobbe helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap.

| 24.07.2014 |

VSM har utvidet

Varanger samiske museum (VSM) har fått større plass i det Sametinget har flyttet ut av sine kontoret i museumsbygget. Nå har Tana og Varanger museumsiida, som Varanger samiske museum er en del av, tatt over de ledige lokalene i vestfløyen av bygget. 

Det har gjort at de har fått en løsning på plassproblemene, særlig lagerkapasiteten og behovet for spesialrom. Museet har også fått på plass et eget foto­rom, som brukes til fotografering av gjenstander, skanning og digitalisering av foto, og til å bearbeide og jobbe med fotografier.

 

| 23.07.2014 |

Finsk mann i arrest

Fredag kveld melder politiet om at en finsk mann i 50-årene er innsatt i arrest. Han ble satt i arrest i påvente av edru tilstand etter bråk på en privat adresse fredag kveld. 

 

| 22.07.2014 |

Kryssing i Vesterelv

Nesseby kommune har fått et brev fra Statens vegvesen anledning planene kommunen har for skuterløype med kryssing av E 6 i Vesterelv. 

«Vi gjør oppmerksom på at i vilkårene til krysningspunktene står det at kryssing skal skje vinkelrett på E 6. I følge siste kart for krysningstrafikk av E 6 Vesterelv krysser løypa skrått og følger vegkant fram til kommunal veg. Av trafikksikkerhets- og sikkerhetsmessige årsaker vil vi ikke kunne tillate at det anlegges løype parallelt med og tett opp mot vegen. Statens vegvesen ber derfor om at løypa legges slik at E 6 krysses tilnærmet vinkelrett uten å gå parallelt med vegen», skriver Statens vegvesen i sitt svarbrev til Nesseby kommune. 

 

| 19.07.2014 |

Avslag på transport

Nesseby Jeger- og Fiskerforening fikk avslag fra fylkesmannen i Finnmark på sin søknad om unntak fra motorferdselsforbudet fra 5. mai til 30. juni. Det til tross for at kommunen hadde anbefalt søknaden innvilget for tre turer.

Foreningen hadde søkt om transport i forbindelse med dugnadsarbeid i laksetrappa i Vesterelv der både stolper og nettinggjerde måtte fraktes inn i området.

«For at det generelle motorferdselsforbudet skal ha den tilsiktede virkning, er det viktig at dette håndheves restriktivt», skriver fylkesmannen, og mener at foreningen kunne transportert materiellet i tiden utenfor forbudstiden. 

 

| 18.07.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail