logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Nesseby-nytt

Nesseby kommune

Smånytt fra Unjárga-Nesseby.
Se forøvrig www.nesseby.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Søker tilleggs­bevilgning

Styret i Indre Finnmark Utviklingsselskap har besluttet å søke tilleggsbevilgning for eierkommunene, deriblant Nesseby, med 100.000 kroner, det vil si 25.000 kroner fra hver. Kommunene halverte tilskuddet i 2010 fra 400.000 kroner.

| 16.04.2014 |

Siste skirenn for

Årets siste rennhelg for skiløperne fra Øst-Finnmark er i Inari 27-29.april. IL Ilar har lang tradisjon på å markere avslutningen med familietur til Nord-Finland og flere løpere tar turen dit.

| 15.04.2014 |

Overdragelse av skråfotografier

Nasjonalbiblioteket har hatt kontakt med Nesseby kommune i forbindelse med tilbudet om å overta bevaringsansvaret for Nesseby kommunes skråfotografi. Nesseby kommune har signalisert at de ønsker å delta i det nasjonale prosjektet som har som siktemål å bevare og digitalisere Widerøes flyfotografier fra norske kommuner.
Nasjonalbiblioteket ber om at materialet pakkes i hensiktsmessig emballasje for forsendelse. Og at kommunen tar kontakt dersom det finnes glassnegativ i materialet.

| 12.04.2014 |

NLR søker om tilskudd

Norsk Landbruksrådgiving/NLR Finnmark søker Nesseby kommune om 15.000 kroner i tilskudd. Og rådgiv­er/daglig leder Jan Svendsen skriver i søknaden at de  håper Nesseby kommune vil bidra i år.
Hovedoppgaven til NLR Finnmark er faglig utvikling og rådgiving i landbruket.
Arbeidet utføres i 41 lokale rådgivingsenheter over hele landet. NLR Finnmark er en av rådgivingsenhetene. De er en medlemsorganisasjon som driver med direkte rådgiving og veiledning til bønder i hele Øst-Finnmark og Lebesby. Råd­giv­ingsenhetene er delvis statsstøttet med midler over jordbruksavtalen. Den statlige støtten utgjør imidlertid kun 1/4 av budsjettet, og de er derfor helt avhengige av andre inntekter.
I kommunale tilskudd fikk de en økning i 2013 ved at Sør-Varanger kommune økte støtten med 10.000 kroner. Rammetilskuddet som er innvilget for 2014 er 272.000 kroner
Jordprøvetaking, gjødslingsplanlegging og plantefaglig veiledning er de mest etterspurte tjenestene. De bistår også med planlegging av nydyrking, grøfteplanlegging og miljøplanrådgiving.
Medlemstallet i Nesseby kommune var ved utgangen av året ni, som er en økning med ett medlem fra året før. I 2013 mottok NLR Finnmark 95.000 kroner i kommunale tilskudd. Vadsø kommune bidro med 15.000 kroner, Sør-Varanger kommune 30.000 kroner og Tana kommune 50. 000 kroner.

| 11.04.2014 |

Samlingsgjerde på Seidafjellet

Mákkir siida, som består av Leif Einar Smuk, Niillas A. Smuk og Lars Omar Dahl, opplyser overfor Nesseb­y kommune at de vil sett­e opp et midlertidig oppsamlingsgjerde, som går fra skille/slaktegjerde på Seidafjellet til distriktsgrensegjerde til distrikt 7 Rákko­njarga, ved Korsmyrene/Ruos­sajæggi i Unjárgga gielda.
De opplyser at ved skill­ing til vinterbeite, ved gjerdet på Seidafjellet, vil de samle siidaens rein i dette gjerdet. Etterat skillingen er ferdig flyttes flokken videre mot vinterbeitene, der de  vil føre mest mulig kontroll over flokken. Dette som et rovdyrforebyggende tiltak. Mákkir siida har sendt kopi av orienteringen til reinbeitedistrikt 6, reindriftsforvaltningen, og fylkesmannens reindriftsavdeling.

| 10.04.2014 |

Vil fornye sitt jordbruksfeste

Arild Wiltmann Kero fikk i 2005 festekontrakt for jordbruksareal i tilknytning til sitt gårdsbruk gnr/bnr 8/37. Festekontrakten ble inngått med varighet på 10 år, og med vilkår om at avtalen skal reforhandles og kartforretning over festearealet skal avholdes.
Festekontrakten utløper 7. mars 2015. Kero søker nå om fornyelse av festeavtale, samt endring av grenser for jordbruksarealet på grunn av uhensiktsmessige grenselinjer.
Finnmarkseiendommen (FeFo) har nå bedt Nesseby kommune om en landbruksfaglig vurdering vedrørende fornyelse av avtale med søker Wiltmann Kero, samt endring av areal for jordbruksareal under gnr 8/1 i Nesseby kommune.

| 09.04.2014 |

Nedgang i ledigheten

Seks personer var arbeidsledige i Nesseby ved utgang­en av mars måned. Det utgjør 1,4 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. Det er også en nedgang på sju personer fra samme tid i fjor. I tall er nedgangen på 54 prosent.

 

| 08.04.2014 |

Samisk filmkveld på Trattoria

Førstkommende torsdag viser Isak Saba senteret kortfilmene «Bonki» laget av Siljá Somby fra Tana. Også filmene «Portretter fra Varangerfjorden» og «Et dyr forlater sin flokk» vises. De to sistnevnte er det den samiske filmskaperen Egil Pedersen fra Tana som står bak.
Visningen skjer på på Trattoria Capri i Varangerbotn og det er gratis inngang.

| 05.04.2014 |

Ny enhet i Nesseby

Det er opprettet en ny enhet i Nesseby kommune kalt koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen.
Enhetens oppgaver er å ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen og skal være kontaktpunkt for samarbeid. Den skal også sørge for at tjenester til brukeren ses i sammenheng, at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret.
Videre bidra til at de ulike tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av tilbudene. Så skal den etter planen tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå, samt tilrettelegge for individuell plan.
Koordinerende enhet består av kommuneoverlegen, virksomhetsleder for pleie- og omsorg og virksomhetsleder for hjelpetjenesten.
Hver av disse har en personlig stedfortreder når vedkommende selv er forhindret i å møte. Andre som PPT, fysioterapeut, helsesøster, barnevern, NAV innkalles ved behov.
Enheten har møte hver 14. dag.

| 04.04.2014 |

Tana-Varangerløypas dag lørdag

I fjor var det 123 skiløpere som fullførte turen. I år har du muligheten førstkommende lørdag 5. april. Klarer du hele turen på ni mil på en dag, beæres du med diplomet «Blodsliterprisen».
Tana-Varangerløypa ble i 2009, som den eneste i Nord-Norge, kåret til en av de syv beste skiløypene i Norge. Idrettslaget Ilar oppfordrer til at man møter opp ved Ilargammen for å heie på deltakerne, selv om man ikke har tenkt å gå.
Det er ingen påmelding for å delta på Tana-Varangerløypas dag. Giroblankett 200 kroner (startavgift) sendes deltakere som fullfører sammen med deltaker­oversikt. Det er diplom til de som går 1., 5., 10., 15. gang og så videre.

| 03.04.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail