logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Nesseby-nytt

Nesseby kommune

Smånytt fra Unjárga-Nesseby.
Se forøvrig www.nesseby.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Kommunen fikk besøk

Fylkesmannen i Finnmark har ført tilsyn med Nesseby kommune. Hovedbudskapet fra fylkesmannen er at Nesseby kommune må arbeide mer systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap enn det gjøres i dag.
«Kommunens utfordring er å integrere fagfeltet i den ordinære virksomhetsstyringen på lik linje med annen sektorlovgivning, og med det sikre feltet den nødvendige oppmerksomhet og oppfølging. Tilsynsbesøket viste at Nesseby kommune er bevisst på sitt ansvar og oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap og at kommunen ser nødvendigheten av å arbeide mer systematisk innen dette ansvarsområdet», skriver fylkesmannen i sin rapport.
Avvikene det dreier seg om i rapporten går på at kommunen må oppdatere sin helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, revidere sin overordnede beredskapsplan, samt jobbe helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap.

| 24.07.2014 |

VSM har utvidet

Varanger samiske museum (VSM) har fått større plass i det Sametinget har flyttet ut av sine kontoret i museumsbygget. Nå har Tana og Varanger museumsiida, som Varanger samiske museum er en del av, tatt over de ledige lokalene i vestfløyen av bygget. 

Det har gjort at de har fått en løsning på plassproblemene, særlig lagerkapasiteten og behovet for spesialrom. Museet har også fått på plass et eget foto­rom, som brukes til fotografering av gjenstander, skanning og digitalisering av foto, og til å bearbeide og jobbe med fotografier.

 

| 23.07.2014 |

Finsk mann i arrest

Fredag kveld melder politiet om at en finsk mann i 50-årene er innsatt i arrest. Han ble satt i arrest i påvente av edru tilstand etter bråk på en privat adresse fredag kveld. 

 

| 22.07.2014 |

Kryssing i Vesterelv

Nesseby kommune har fått et brev fra Statens vegvesen anledning planene kommunen har for skuterløype med kryssing av E 6 i Vesterelv. 

«Vi gjør oppmerksom på at i vilkårene til krysningspunktene står det at kryssing skal skje vinkelrett på E 6. I følge siste kart for krysningstrafikk av E 6 Vesterelv krysser løypa skrått og følger vegkant fram til kommunal veg. Av trafikksikkerhets- og sikkerhetsmessige årsaker vil vi ikke kunne tillate at det anlegges løype parallelt med og tett opp mot vegen. Statens vegvesen ber derfor om at løypa legges slik at E 6 krysses tilnærmet vinkelrett uten å gå parallelt med vegen», skriver Statens vegvesen i sitt svarbrev til Nesseby kommune. 

 

| 19.07.2014 |

Avslag på transport

Nesseby Jeger- og Fiskerforening fikk avslag fra fylkesmannen i Finnmark på sin søknad om unntak fra motorferdselsforbudet fra 5. mai til 30. juni. Det til tross for at kommunen hadde anbefalt søknaden innvilget for tre turer.

Foreningen hadde søkt om transport i forbindelse med dugnadsarbeid i laksetrappa i Vesterelv der både stolper og nettinggjerde måtte fraktes inn i området.

«For at det generelle motorferdselsforbudet skal ha den tilsiktede virkning, er det viktig at dette håndheves restriktivt», skriver fylkesmannen, og mener at foreningen kunne transportert materiellet i tiden utenfor forbudstiden. 

 

| 18.07.2014 |

Har avgitt rapport

Unjárgga ­oahppogáldu/ Nes­seby ­oppvekstsenter har avgitt rapport til fylkes­mannen for prosjekt skole-hjem i skoleåret 2013/2014.

Der går det frem at det har blitt jobbet godt med tospråklighet og at de har hatt flere foredrag i så henseende. 

Både elever og lærere har blitt skolert i tospråklighet. I alt har Nesseby oppvekstsenter brukt 107.000 kroner på tiltaket, hvorav 100.000 kroner kom som et tilskudd fra fylkesmannen i Finnmark.

 

| 17.07.2014 |

Varsler tilsyn med brannvern

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) varsler i et brev til Nesseby kommune at de vil føre tilsyn med brannvesenet i kommunen. 

Nesseby er ett av 20 brannvesen som det skal føres tilsyn med i 2014. Tilsynet vil bli gjennomført i september og DSB vil fokusere på tre temaer når de skal gå brannvesenet i Nesseby etter i sømmene.

De vil se på dimensjonering av beredskapen, overordnet innsatsledelse, herunder enhetlig ledelsessystem og de vil se på øvelser. 

Før tilsynet ber DSB Nesseby kommune om å sende dokumentasjon fra kommunen som omhandler tjenesten som det skal føres tilsyn med. 

 

| 16.07.2014 |

Får lov til å bygge

Anette Smuk Buljo vil bygge nært vei i Vesterelv i Nesseby, og nå har Statens vegvesen gitt uttalelse om dispensasjon for oppføring av enebolig. 

Statens vegvesen sier de av trafikksikkerhetsmessige årsaker mener at dagens avkjørsel bør stenges og ny opprettes fra kommunal veg. De sier de vil gi dispensasjon fra byggegrense mot offentlig veg på 30 meter fra vegmidt. 

«Ved at det bygges innenfor byggegrensen vil man måtte forvente noe støy og støv fra vegtrafikken og vegvedlikehold. Det må også tas høyde for fremtidig vegutbedringer og økte trafikkmengder», påpeker Statens vegvesen i sin uttalelse som er sendt Nesseby kommune.

 

| 15.07.2014 |

Etterlyser svar

Museumsleder Mia Krogh ved Varanger samiske museum etterlyser svar på deres søknader fra Sametinget. 

«Da vi har behov for forutsigbarhet i våre aktivitets­planer for høsten og even­tuelt tilsettelse av prosjektmedarbeidere, vil vi gjerne vite om søknadene er kommet i behandling og fått tildelt saksbehandler, samt når vi kan forvente svar på søknadene», skriver Krogh til Sametinget den 19. juni. 

VSM har følgende fire prosjektsøknader inne; restaurering av stabbur (kulturminnevern), siste nytt fra forskningsfronten (kunst og kulturformidling), joik i Varanger (kulturtiltak) og utstill­ing av duodji-mønster på vandring (kulturtiltak). 

Den eldste søknaden de ikke har fått svar på, er datert til 28. februar.

 

| 12.07.2014 |

Fjordfiske i Grasbakken

Den tradisjonelle fjordfiskekonkurransen i Grasbakken går av stabelen førstkommende lørdag. 

Som vanlig vil det bli fisk­et i to puljer, og det vil bli mulighet for å fiske både fra land og fra båt. 

Arrangøren, Sørsiden bygdelag, oppfordrer alle fiskere til å ta med fiskeutstyr og redningsvest. Det vil også bli holdt både kafé og lotteri i Grasbakken denne lørdagen.

 

| 11.07.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail