Sannhetskommisjon for den samiske og  kvenske befolkning i Norge

Publisert:

Sametinget deltok 15. desember i møte med Stortingets presidentskap om arbeidet med sannhetskommisjon for den samiske og kvenske befolkning.

 
2018

Publisert:

2017 er snart historie. Vi har alle ulike opplevelser knyttet til dette året. For noen har det vært preget av sorg og tragedie, for andre lykke og nye muligheter. Livet er en øvelse i å mestre realiteter som treffer oss på ulike måter.

 
Norges Høyesterett og Jovsset Ánte

Publisert:

En viktig målsetting for Norges høyesterett er å ha en rettsskapende funksjon. Rettens oppgave skal være rettsavklaring og rettsutvikling, den skal med andre ord virke samfunnsformende. Dommen i Jovsset Ánte saken reiser spørsmålet hvilket samfunn det tar sikte på å forme og hvordan. Med fire mot en...

 
Porsanger kommunes budsjett

Publisert:

Jeg ser i media at Høyres Jonas Nymo ikke er imponert over Porsanger kommunes budsjett. TLP har også denne gangen arbeidet grundig med budsjett. Vi har ikke som mål å imponere andre politikere. Vi tenker hele tiden på et best mulig tilbud til befolkningen i hele Porsanger.

 
Reinbeite og nedslakting

Publisert: - Oppdatert: 27.12.2017 kl 11:35

Det var med faglig basert tilfredshet jeg leste nyheten 21. 12.17 om at en reindriftsutøver tapte saken mot staten i høyesterett om reinbeite/nedslakting.

 
Like vilkår i alle lakseelvene

Publisert: - Oppdatert: 22.12.2017 kl 13:16

Lakselva grunneierforening (LGF) kommer i pressemelding 20. desember 2017 med sterke påstander om FeFo, som ikke bør få stå uimotsagt. I tillegg er det noen sider ved denne saken som det er verdt å trekke frem.

 
Kommunestyremøte i Karasjok 14.12.2017

Publisert:

Sakspapirene var på nesten 100 sider, samt flere hekto med vedlegg. Hvor mange som hadde lest alt dette, kan man jo lure på. Både SP og AP manglet et medlem til stede ved møtets begynnelse.

 

Publisert:

Når kirkeklokkene kimer jul­en inn søndag, er alt christ-mas over for denne gang! Mange er utslitte etter alt maset med x-antall julebord. Også i år har vi tatt julen på forskudd! Advent har på mange måter blitt selve julefeiringen. Og det har blitt mye mas og lite tid til å tenke på et barn som eng...

 

Publisert:

Buot sámit dáppe davvin leat álo diehtán ja dihtet bures aht­e mun juovlastállu orun Rásti­gáissás.

 
FeFo tvinger Lakselva, et av Norges beste vassdrag, i kne

Publisert: - Oppdatert: 22.12.2017 kl 11:01

I 2014 innførte FeFo en ny utregningsmodell for forpaktningsavgift for elvene i Finnmark.

 
By og land – hand i hand

Publisert:

Arbeiderpartiet, SV og KRF leverte i Finnmark fylkestinget et budsjett som satser på skole, kultur og distrikt. Vi har fremmet ett budsjett som bidrar til en fortsatt satsning på skolen, en styrkning av kultur og idrett samt at vi skal ta hele fylket i bruk.

 
Har ikke flere lærere noen effekt?

Publisert:

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har lagt fram en rapport som konkluderer med at ekstra lærerstillinger over en 4-årsperiode i en del ungdomsskoler, ikke har ført til bedra læringsutbytte, redusert elevfravær eller økt gjennomføring i videregående opplæring. Det er for så vidt en grei konklusjon – etter...

 
Den såkalte Tysfjord-saken

Publisert:

Jg er så stolt og kry som en hane av alle de tøffe og sterke samer som har stått fram og fortalt om sine historier om seksuell overgrep.

 
Nå ruller kvensaken videre

Publisert:

Ságat hadde et innlegg torsdag 14.12.17, som omhandlet lansering av en kvensk nettportal, NRK Kvaani/NRK Kvensk, som er et nytt digitalt tilbud til kvener og norsk - finner.

 
Forvaltning av rovdyr på manglende grunnlag

Publisert:

Finnmark Bondelag registrerer at Miljødirektoratet overprøver Rovviltnemnda for Troms og Finnmark i sin anbefaling om gaupejakt på to individer i Finnmark og tre individ i Troms.

 

Publisert:

De 4 til 5 siste tiår, har globaliseringspartiene AP og H «rodd båten» og en rekke «nasjonalhelligdommer» er flyttet ut.

 
Reformfatalisemen

Publisert:

Regjeringa gjennomfører reformer i et svimlende tempo og antall. Det har ført til Stortingsvedtak som beviselig er fattet på feil grunnlag. De som med god grunn krever gjenopptaking, risikerer likevel straks å bli stemplet som sidrumpa bakstrevere. Slik er ikke en rettsstat verdig. Etter all overkjø...

 
Finnmark på likefot med Troms og med fulle rettigheter

Publisert: - Oppdatert: 15.12.2017 kl 10:22

Det er brudd i forhandlingene mellom Finnmark og Troms. Dette er ikke heldig. Selv om bruddet er en strek i regningen har jeg fremdeles tro på at vi kan oppnå en løsning til gavn for begge fylker.

 
Arbeiderpartiet setter kystrutetilbudet i fare

Publisert:

Arbeiderpartiet og SV har fremmet forslag i Stortinget om ytterligere miljøvekting og innføring av klimabonus i kystruteanbudet, noe som setter kystruteanløpene i fare– uten å ha klart for seg konsekvensene for lokalbefolkning og næringsliv langs kysten. Dersom dette blir vedtatt vil det innebære at...

 
Fra folkemøte i Billefjorden og Varangerbotn

Publisert:

Det ble avholdt møter både i Billefjord den 6. desember 2017 og i Varangerbotn den 8. desember 2017. Her deltok fiskere fra Porsangerfjorden, Laksefjorden, Tanafjorden og Varangerfjorden, fiskekjøpere, ordfører fra Porsanger, ordfører fra Tana og representant fra Sametinget.

 
Hvilken vei går vi ?

Publisert: - Oppdatert: 12.12.2017 kl 13:57

Tall fra SSB for de siste ni måneder i 2017 (1/1 — 30/9) har folketallet i Norge øket med 30.000 mennesker. I samme periode har folketallet i Nord-Norge økt med bare litt over 1.000 innbyggere. På tross av en liten økning i innbyggertallet taper landsdelen innflytelse, når resten av landet vokser. D...

 
Urettferdig fergetilbud

Publisert:

Nuvsvåg utviklingslag reagerer kraftig på Finnmark fylkeskommunes svært urettferdige fergetilbud og oppfordrer fylkespolitikerne innstendig om å rette opp i skjevhetene i fylkestinget 13. og 14. desember.

 

Publisert:

Utdanningsforbundet Finnmark ser med bekymring på budsjettforslaget som viser store kutt for videregående opplæring i fylket vårt. Vi kan fremdeles lese av KOSTRA-rapporteringene, den siste fra 2016, at Finnmark fylke bruker en vesentlig mindre andel av budsjettet på videregående opplæring enn de fr...

 
Soving nok en gang?

Publisert:

Det er nå endelig bestemt at Troms og Finnmark blir slått sammen til ett fylke. Dette innebærer blant annet at finnmarksloven må revideres.

 
Norge svertes av Sametinget og sametingspresidenten

Publisert: - Oppdatert: 12.12.2017 kl 13:47

I samband med en Facebook diskusjon som omhandler rettsaken som nå går for Høyesterett, og hvor Jovsset Ante Sara er motpart til staten, har det kommet flere innspill fra Sametinget og sametingspresidenten, pluss en «kunstutstilling» foran Stortinget for å underbygge deres påstand hvor fælt reindrif...

 
ANNONSE
Annonse