Et ekte nordnorsk supperåd!

Publisert:

Onsdag 10. januar møtes Nordnorsk råd i Tromsø. Da brukte de tre fylkeskommunene ca en halv million for landsdelens beste, nå skal resten av landet få kjenne på at Nord-Norge er en kraft bare vi står samlet.

 
Tvangsammenslåingen av Troms og Finnmark

Publisert: - Oppdatert: 19.01.2018 kl 18:12

Stortinget har slått sammen Troms og Finnmark. Hva er så feilen med dette?

 
 Distriktssendingene NRK

Publisert: - Oppdatert: 17.01.2018 kl 14:15

Takk og pris for at vi har samenyhetene, Ođđasat kl. 17.30 siden NRK har fjernet distriktssendingen kl. 18.45.

 
Budsjett/eiendomsskatt 2018, Båtsfjord kommune

Publisert:

Som leder av Båtsfjord Arbeiderparti har undertegnede fått en del henvendelser om eiendomsskatten i kommunen vår.

 
Grensen mellom Russland og Norge i middelalderen

Publisert:

Utsagn i media viser at det er uenighet om hvor grensen mellom Norge og Russland gikk i tidsrommet 800 – 1500 evt.

 
Sametinget er gått ut på dato

Publisert: - Oppdatert: 18.01.2018 kl 09:59

Sametingspresident Aili Keskitalos nyttårstale viser med all tydelighet at om Sametinget noensinne har hatt en rolle, er den nå utspilt.

 
Var vi på samme møte, Ørnebakk?

Publisert:

Fredag var delegasjonen fra Finnmark i Tromsø for å forhandle med fylkesrådet i Troms om sammenslåingen av våre to fylker.

 
Et selvstendig Finnmark

Publisert: - Oppdatert: 15.01.2018 kl 10:51

Flertallsvedtaket i Stortinget om tvangssammenslåing av Finnmark og Troms fylker er en uvennlig handling mot oss i nord.

 
Naturmangfoldloven og oppdrett i Vedbotn, Porsangerfjorden

Publisert:

Saken om etablering av oppdrettsanlegg i Vedbotn i Porsangerfjorden har vakt stort engasjement, og ikke minst etter at det ble kjent at anlegget er lagt midt i et gytefelt.

 
FeFo og Nussir

Publisert:

I debatten om Nussir legger Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri med flere til grunn at FeFo er positiv til gruveprosjektet i Kvalsund.

 
Sametingspresidenten og Selbu-dommen

Publisert: - Oppdatert: 18.01.2018 kl 10:14

I et intervju med sametingspresident Keskitalo i «iFinnmark» den 05.01.2018, om spørsmålet om samene i Norge er et urfolk, blir Selbu-dommen viet stor oppmerksomhet.

 
7 av 10 mot lakseoppdrett i Porsangerfjorden

Publisert:

Porsanger kommune er Norges vakreste sted med mer allsidig og ren natur enn noen i Europa kan ønske seg.

 
Kan tvangsekteskapet bli lykkelig?

Publisert:

Forhandlingene om tvangssammenslåingen mellom Finnmark og Troms står fast. Troms vil gjerne. Finnmark har først sagt nei, deretter sagt seg villig til å forhandle frem en løsning.

 
Norsk Bergindustri eier ikke skamvett!

Publisert:

Norsk Bergindustris generalsekretær har den siste tida hatt utspill i flere media om at saksbehandlinga trekker så langt ut for Nussir-gruva i Kvalsund. Gruveindustriens representanter ønsker seg «forutsigbarhet», dvs. at alle som vil starte ei gruve får positivt svar på søknaden nesten med en gang ...

 
Flertallets diktatur

Publisert:

Et kvalitetsmål på et samfunn er hvordan minoriteter blir behandlet. I sunne demokratier tar flertallet også tilbørlig hensyn til mindretallet. Ved snever tolkning av begrepet kan jo faktisk en knappest mulig majoritet sette seg til herrer over en like knapp minoritet. En rettsstat må være innrettet...

 
Folket eier Lakselva

Publisert:

Lakselv grunneierforening refser Finnmarkseiendommen (Fe­Fo) for å ta blodpris på forpaktning av fiskeretten tilhørende den umatrikulerte grunnen i Lakselva i Porsanger kommune.

 
Trenger Troms egentlig Finnmark?

Publisert:

Kan Norge klare seg uten Nord-Norge? Uten ressursene her i ytterste distriktet: Fisk, olje og gass, turistmagneter som Nordkapp og russegrensa. Neppe. Da må det vel bo noen her, for å høste, foredle og ivareta? Ja. Og da, samme sak: Klarer det nye stor-fylket seg uten ressursene i Finnmark? Og folka...

 
Når maskene faller

Publisert:

Det vi var vitne til fra Stortingets talerstol natt til 08.12.17 var rett og slett skremmende. Hvordan mener stortingsrepresentanter og regjeringen at det skal bli ro rundt sykehusstrukturen i Vest-Finnmark når de selv ikke forholder seg til fakta men bruker påstander og synsing som beslutningsgrunn...

 
Revisjon av finnmarksloven

Publisert:

Troms og Finnmark blir nå slått sammen til et fylke. Dette innebærer at i hvert fall styringsmodellen for Finnmarkseiendommen må revideres.

 
Mindre kirke med økt byråkrati

Publisert:

Viktige saker står i kø for Den norske kirke (dnk) Og de må løses raskt så ikke kirken går helt i oppløsning!

 
Sametinget vil styre hele Nord-Norge

Publisert:

Samarbeidsavtaler mellom Sametinget, fylker og kommuner, og lovfestet plikt for kommuner og fylker til å konsultere Sametinget, og i tillegg, innarbeiding av «det samiske perspektivet» og «samiske rettigheter» i Fjelloven for Nordland og Troms. Dette er brennhete tema som våre folkevalgte i nord, må...

 
Uttalelse fra Ávjovárre Flyttsameliste om Davvi vindkraftverk

Publisert:

Vi i Ávjovárre Flyttsameliste vil på det sterkeste motsette oss planene om utbygging av Davvi vindkraftverk på et område som strekker seg over ca. 78 km2 mellom kommunene Lebesby og Tana.

 
Sannhetskommisjon for den samiske og  kvenske befolkning i Norge

Publisert:

Sametinget deltok 15. desember i møte med Stortingets presidentskap om arbeidet med sannhetskommisjon for den samiske og kvenske befolkning.

 
2018

Publisert:

2017 er snart historie. Vi har alle ulike opplevelser knyttet til dette året. For noen har det vært preget av sorg og tragedie, for andre lykke og nye muligheter. Livet er en øvelse i å mestre realiteter som treffer oss på ulike måter.

 
Norges Høyesterett og Jovsset Ánte

Publisert:

En viktig målsetting for Norges høyesterett er å ha en rettsskapende funksjon. Rettens oppgave skal være rettsavklaring og rettsutvikling, den skal med andre ord virke samfunnsformende. Dommen i Jovsset Ánte saken reiser spørsmålet hvilket samfunn det tar sikte på å forme og hvordan. Med fire mot en...

 
ANNONSE
Annonse