logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Ledere

Den urealistiske husdrømmen

Sametingets politikere og andre kjører en offensiv mot regjering og storting for å få realisert nye samiske bygg. Det forventes bevilgninger til både Saemien Sijte i Snåsa og Beaivváš sámi teater i Kautokeino. I bakgrunnen står Várdobáiki i Evenes og vil komme i gang med sine byggeplaner.

Ære være dem for forsøkene, men det er ikke særlig realistisk at noen av dem får penger i statsbudsjettet som legges frem i morgen 7. oktober.

Statsbygg fikk så seint som i mars oppdrag å prosjektere et nytt bygg for Saemiens sijte til en halvert kostnadsramme. Direktør Birgitta Fossum er nok den mest realistiske når hun her i avisa ut­taler at det meste hun kan håpe på er litt ­penger for å fortsette plan­leggingen.

Sametinget har vedtatt en rekkefølge for nybygg i Sápmi, og der står Saemien sijte på topp. Det betyr at bygget i Snåsa vil være en propp for de andre ennå en stund. Regjeringen har neppe noe imot det.

Sametinget var med på en ­sja­manistisk seremoni da de var i Oslo, men vi tror selv ikke det hjelper for å oppheve politiske tyngde­lover.

Dagens regjering har ikke utmerket seg positivt verken på det samepolitiske eller det kultur­politiske feltet.

De to regjeringspartiene har et ferskt valgnederlag bak seg. Vil ­finansminister og FrP-leder Siv Jensen prøve å få tilbake kjernevelgerne ved å øke bevilgninger til kultur og samiske formål? Neppe.

Onsdag kom lekkasjen om at regjeringen vil skrote ordningen med knutepunktfestivaler, og dermed ryker over to millioner av Riddu Riđđus budsjett.

«Slaget står i Stortinget» er et omkved. Det koker ned til hva Venstre og KrF greier å få til i forhandlinger og ikke minst hva de to partiene prioriterer. Erfaringen fra i fjor var at energien måtte brukes på å komme tilbake til nullpunktet, også for samiske formål. Hva som er mulig å få til av nye satsinger er i beste fall høyst usikkert.

Det er mulig sametingspolitikerne tar av seg eventyrbrillene når de kaster kofta etter å ha kommet hjem fra plenum. Det er i så fall ei lur realitetsorientering.

Vi håper vi tar grundig feil, men alt tyder dessverre på at det neppe er noen grunn til å legge cham­pag­ne­­flas­ke­ne på kjøl klar til morgendagens frem­legg­else av statsbudsjettet. De kan trygt lagres i kjelleren, sammen med forslag og uttalelser fra dagenes opposisjon på Stor­tinget.

De forslagene og uttalelsene kan være grei å ta frem etter neste regjeringsskifte, for å minne de påtroppende makthaverne hva de ­lovet fra sin opposisjonstilværelse.

| 06.10.2015 |

FN-kritikk mot FeFo

Finnmarksloven anerkjenner at samene har ervervet kollektive og individuelle rettigheter gjennom langsiktig bruk av utmark. Men det er fortsatt store mangler ved hvordan dette omsettes i praksis. Det mener FNs rasediskrimineringskomité (CERD) resulterer i begrenset anerkjenn­else og beskyttelse av rettigheter over områdene.

Jusprofessor Øyvind Ravna mener dette er en kritikk mot hvordan Norge har implementert forpliktelsene i ILO-konvensjon nr 169 om å anerkjenne samenes kollektive og individuelle bruks- og eierrettigheter; i praksis Finnmarkseiendommen (FeFo)s grunnforvaltning. Sametingsrådet stiller seg bak CERD-kritikken mot Norge.

Vi er ikke overrasket over konklusjonen fra CERD. Men vi er positivt overrasket over at sametingsrådet er enige i en kritikk som ifølge Ravna også omfatter FeFos forvaltning av den såkalte «statens umatrikulerte grunn» i Finnmark.

Som kjent oppnevner Sametinget halvparten av styret i FeFo. Sametinget har dermed hele tida hatt muligheter til å sørge for at i alle fall deres styrerepresentanter overholder de forpliktelsene som CERD nå kritiserer Norge for å bryte, når det gjelder FeFos grunn- og rettighetsforvaltning i Finnmark. Her har Sametinget sviktet grovt, noe som har gitt FeFo altfor mye makt i forhold til de rettmessige rettighetshavere i bygde-Sápmi.

Riktignok sier finnmarksloven ikke noe om at Sametinget og fylkestinget i Finnmark skal instruere sine styremedlemmer i FeFo. Men det må nesten være forutsetningen. Sametingets folk skal sjølsagt ivareta samenes rettigheter, og ikke storsamfunnets eller bedriften FeFos særinteresser. At dette ikke er nevnt direkte i loven, kan umulig betraktes som et hinder for å gi de medlemmene man oppnevner en tydelig beskjed om hvor skapet skal stå. Det har Sametinget til dags dato unnlatt å gjøre.

Sametinget så i mange år ikke ut til å interessere seg for hva FeFo-styret holdt på med i det hele tatt. For utenforstående kunne det se ut som de godt betalte vervene som FeFo-styremedlem bare ble brukt som feite «kjøttbein» i politiske hestehandler på Sametinget, og deretter glemte man hele FeFo til neste styreoppnevning.

Sametingets åpenlyse mangel på interesse for FeFo-styres gjøren og laden fremsto som svært underlig, tatt i betraktning den rollen som Sametinget skal ha i samfunn­et, nemlig å se til at samiske interesser blir best mulig ivaretatt. Hvis det nå er slik at Sametinget er våknet av sin FeFo-dvale, så er det grunn til å applaudere det.

FeFo har uforstyrret fått lov til å gjøre finnmarkingene til leilendinger i sitt eget fylke på flere måter, gjennom en forvaltning som først og fremst har vært preget av en utpreget markedstenkning og av at FeFo ønsker størst mulige inntekter. Dermed kommer FeFos økonomiske egeninteresse i strid med lokalbefolkningas nedarvede rettigheter. Mangelen på dialog og ærbødig respekt for eksisterende rettigheter er mest påtagelig i forhold til samiske bygdesamfunn.

Selvsagt må FeFo ha inntekter, siden de ikke får noe tilskudd fra staten, slik Statskog gjør. Men det er med god grunn skapt et bilde av FeFo som en grådig instans som er mest opptatt av penger og ikke så opptatt av verken samenes kollektive og individuelle bruks- og eierrettigheter, eller av den øvrige befolkningens rettigheter når det gjelder bruken av umatrikulert grunn i Finnmark.

Ansvaret for at denne situasjonen er skapt ligger utvilsomt hos de som har oppnevnt styremedlemmer i FeFo.

| 03.10.2015 |

Rot i Barents

Like etter at fylkestingsvalget var avholdt, ble Thomas Nilsen avskjediget på dagen som redaktør i BarentsObserver. Dette er et nyhetsnettsted for Barentsregionen som vel de færreste hadde hørt om før konflikten oppsto.

Nettstedet er eid av Barentssek­re­tariatet, styrt av de nordlige fylkeskommunene og delfinansiert av staten. Stabsjefen i Nordland fylkeskommune er styreleder for Barentssekretariatet, og har et noen måneder gammelt styrevedtak i ryggen angående sparkingen av redaktøren.

Ifølge partene er bakgrunnen for sparkingen en uenighet om hvorvidt BarentsObserver skal styres etter redaktørplakaten. Denne plakaten ville gitt nettstedet en friere og mer uavhengig rolle i forhold til sin eier. Samtidig sier plakaten at redaktøren plikter å trekke seg dersom han/hun kommer i en uløselig konflikt med mediets grunnsyn. Så vi skjønner egentlig ikke hvorfor redaktørplakaten i seg sjøl kan være en kime til konflikt mellom redaktør og utgiver.

Styret har tidligere gitt positive signaler til å tilslutte seg redaktørplakaten, men har så snudd i dette spørsmålet. Under debatten og prosessen har arbeidsgiveren funnet at redaktøren har oppført seg illojalt, og dette fremstår nå som hovedårsak til at arbeidsforhold­et er avsluttet. Saken får trolig et rettslig etterspill etter at Norsk journalistlag har tilbudt redaktør­en advokathjelp.

Det er opp til eieren av en publikasjon eller et nyhetsnettsted hvorvidt man skal tilslutte seg redaktørplakaten eller ei. De ansatte og andre kan ha sin mening, men det kan ikke herske tvil om at eieren har råderetten i en slik avgjørelse.

Etter vårt syn vil en tilslutning til plakaten øke BarentsObservers troverdighet og styrke oppfatning­en av at nettstedet er uavhengig i sin formidling. Plakaten gir også klare retningslinjer for forholdet mellom redaktør og utgiver. Så vårt klare råd er tilslutning til plakaten, men vi støtter eierens rett til å bestemme dette selv.

Styret har fått mye kritikk for sin håndtering av arbeidsforholdet til redaktør Nilsen. En saklig uenighet om redaktørplakaten er ikke noe holdbart grunnlag for avskjed. Dette kan tyde på at det kan ligge mer i saken enn det som til nå er kommet frem i dagen.

Vi registrerer at dette er et nytt tilfelle av konflikt internt i den såkalte barentseliten. Vi får håpe den omfattende pengebruken i og rundt sekretariatet etter hvert nyttes etter formålet, og ikke til unødvendige personalsaker.

| 02.10.2015 |

Ukultur i Karasjok

Kontrollutvalget i Karasjok kommune har avdekket en betydelig svikt i oppfølgingen av kommunens Utøya-ungdom. Karasjok kommune fikk 2,6 statlige millioner kroner i ekstrabevilgning for å ta vare på sine 12 ungdommer som var på Utøya da terroristen drepte og lemlestet for fote.

Traum­ene ungdommene i ettertid har måttet gjennomleve, er ikke til å fatte for oss andre. Det er en selvfølgelighet at samfunnet trår til og hjelper når sånt skjer. Staten skal ha ros for å ha bevilget det som kan synes å være tilstrekkelig med midler i dette tilfellet.

Karasjok kommunes administrasjon fortjener imidlertid ikke ros i det hele tatt. Det er altså avslørt at kommunen bare kan gjøre rede for at 400.000 kroner av innvilget beløp er gått til å hjelpe ungdommene. 2 millioner kroner kan det ikke gjøres ordentlig rede for. Rådmannen skylder på manglende prosjektregnskap.

Politikerne har gjort sitt beste for å rette opp, og har nå bevilget 2 millioner kroner til ungdommene. Vi håper inderlig at pengene denne gang blir korrekt forvaltet, tross dårlige erfaringer etter første «forsøk».

Det er svært vanskelig å feste lit til rådmannens forklaring om at det er regnskapsmessige årsaker til svikten. I stedet føler vi at rådmannen havner på stadig tynnere is via sine forklaringer.

Om det er slik som rådmannen påstår, at ungdommene har fått 2,6 millioner, hvorfor har kommunestyret da nylig bevilget 2 millioner fra fond? Dette henger overhodet ikke på greip, og alt tyder på at rådmannens versjon er uriktig.

Å la ofrene etter Utøya-tragedien nærmest seile sin egen sjø er langt på vei alvorlig tjenesteforsømmelse. Å ikke innse dette er å regne som et nytt overgrep. Det er på tide at de ansvarlige innser alvorlighetsgraden i det som synes å være en ukultur i Karasjok kommune.

Denne saken må få personalmessige konsekvenser. Hvis rådmannen, som er relativt nytilsatt, har basert seg på uriktig informasjon fra enkelte medarbeidere, må hun sjøl ta nødvendige grep for å rydde opp i eget hi.

| 01.10.2015 |

En skandaløs lakseforvaltning

I forbindelse med forhandlingene med Finland om en ny overenskomst for Tanavassdraget ­krever Laksebreveierforeningen for Tana­vassdraget, Tana­vassdragets lakse­fisk­erforening samt Tana og omegn sjølaksefiskerforening at man nå må få begrensninger i turistfisk­et på finsk side av Tanaelva. De viser til at det finske turistfisket i vassdraget har utviklet seg kraftig siden midten av 1970-tallet, og har holdt seg på et meget høyt nivå - uten begrensninger på antallet fiske­kort.

De tre foreningene mener at det er en forvaltningsskandale for Norge og Finland at man systematisk har redusert det tradisjonelle fisket, til fordel for velbeslåtte fritidsfiskere utenfra. Det er ikke vanskelig å være enig i dette. Den finske turistindustrien synes å ha få skrupler når det gjelder å skaffe seg inntekter. Og mens rov­fisket på finsk side av Tanaelva har pågått uforstyrret i lang tid, har myndighetene på norsk side vært opptatt av å pålegge laksefiskerne på norsk side stadig strengere restriksjoner i det tradisjonelle fisket.

Den norske lakseforvaltning­en er helt åpenbart preget av et sterkt sports­fiskefokus og ikke et fokus på det tradisjonelle fisket etter laks som en attåtnæring. Man trenger ikke å være et politisk geni for å se at mange samfunnstopper, med kongen i spissen, er svært opptatt av sportsfiske, og dette avspeiler seg også i hele forvaltningen av laksebestanden. Det tradisjonelle laksefisket i sjøen er snart regulert helt bort, til fordel for sportfisket.

Ja, det er lokale restriksjoner også i sportsfisket etter laks i elv­ene rundt omkring, men de er for småtteri å regne når man sammenligner med det tradisjonelle laksefisket som har vært utøvd i århundrer. De norske restriksjon­ene står i skjærende kontrast til det vanvittige finske rovfisket i Tanavassdraget. At norske myndigheter ikke har anstrengt seg mer for å skape balanse i beskatningen av dette vassdraget på begge sider av grensen, er absolutt en skandale.

Det er sikkert begrensninger i hva man kan gjøre i forhold til en nabostat, men her har man tilsynelatende ikke engang prøvd å få til noe. Det har igjen, sammen med det sterke fokuset på sportsfisket, selvsagt redusert legitimiteten til myndighetenes regulering av det tradisjonelle laksefisket i elv og sjø.

Uttalelsene fra Tana forteller om at man har nådd en grense for hva folk vil finne seg i. Derfor vil myndighetene ikke kunne fortsette med sin arrogante holdning til lokal kunnskap på dette området. Så langt er det jo diverse «eksperter» på området som har fått legge premissene for reguleringene av laksefisket, mens folket ikke er blitt hørt. Og vi kan ikke med vår beste vilje si at vi er særlig imponert over resultatet.

I det hele tatt er det nokså sprøtt at det ikke forlengst er etablert et felles lokalt forvaltningsorgan for Tanavassdraget. Her må både Tana, Karasjok og Utsjok kommuner sammen med Norges og Finlands sameting gjøre felles sak for å legge press på nasjonale myndigheter i Oslo og Helsinki. Så lenge riksgrensa går midt i elva, må det være en enhetlig forvaltning av fisket, til felles beste for alle rettighetshavere.

| 30.09.2015 |

Lytt til Samisk kirkeråd!

Samisk kirkeråd etterlyser en nasjonal handlingsplan for same­retts­utviklingen i Norge, og opp­følging av innstillingen fra Same­rettsutvalget II, som kom for åtte år siden.

Rådet påpeker at økt økonomisk og politisk interesse for naturressursene i samiske områder har gitt større press på de samiske rettighetene enn for åtte år siden. Det er særlig mineralutvinning og vindkraft, men også politisk vilje til privatisering av statsgrunn og forenkling av utmarksforvaltning, som bekymrer rådet.

– Disse prosessene griper inn i sentrale samiske rettighetsforhold som ikke er avklart. Økonomiske og politiske interesser gis forkjørsrett på måter som kan få irreversible følger for samiske rettighetsforhold og de samiske samfunn som berøres, sier Samisk kirkeråd.

Det er ingen enkel problemstill­ing Samisk kirkeråd gir seg i kast med her, nemlig storsamfunnets interesser mot den lille minoritet­ens. Avklaring av samiske rettigheter er noe som tar voldsomt lang tid. Det tok 25 år fra man bestemte seg for å utrede samiske rettigheter til man fikk en avklar­ing om «retten til land og vann» i Finnmark. Og man er fortsatt langt fra mål her. Man kan beklage det, men det er neppe noen grunn til å tro at prosessen vil gå fortere med resten av landet.

En viktig forskjell mellom Finnmark og resten av landet er at store deler av utmarka er i privat eie utenfor Finnmark. Det betyr at den private eiendomsretten er mer tydelig enn i Finnmark, og de som representerer den i ulike fora, vil nok kunne fortone seg som en sterk motstander mot å gi samene «særrettigheter». Det er ikke så lenge siden «retten til land og vann» laget et himla leven i Finnmark. Alt dette gjør nok at sentrale myndigheter kvier seg for en politisk behandling av innstillingen fra Samerettsutvalget II.

Mange sør i landet oppfatter nok samene som en særinteresse­gruppe som maser fælt om rettig­heter som få forstår seg på. Og politikerne føler seg nødt til å ta hensyn til folkemeningen, også om den kolliderer med norsk rett samt internasjonale avtaler og kon­vensjoner. Den kompakte majoritet har ikke alltid rett, spesielt når det gjelder forholdet til urfolk og etniske minoriteter.

Vi håper derfor sentrale myndigheter leger vekt på de kloke ord fra Samisk kirkeråd. Det må ikke bli slik at samene også i fortsettelsen må finne seg i at «økonomiske og politiske interesser gis forkjørsrett» foran eksisterende historiske og juridiske rettigheter.

| 29.09.2015 |

FN-bekymringer for samene

FNs rase­dis­­kriminerings­komité er bekymret over at samisk morsmålsundervisning i Norge ikke er godt nok beskyttet. Skolene mangler ofte undervisningsmateriell, finansiering og bemanning. Komiteen er også bekymret for østsamisk kultur på grunn av den restriktive reguleringen av reindrift, fiske og fangst.

FN-komiteen er bekymret for den lave fremgangen å avklare rettigheter til land og vann sør for Finnmark. Komiteen mener det mangler mye på å sette rettslig anerkjennelse av samiske rettigheter i finnmarksloven, ut i praksis.

De sier også at lovgivningen ikke godt nok sikrer plikten til å konsultere samene ved utvinn­ingsvirksomhet og utviklingsprosjekter som har en innvirkning på deres levebrød, spesielt reindrifta. FN-komiteen peker også på at endringene i fiskerilovgivningen i 2012 ikke anerkjenner at samene har rettig­heter til fiske og andre marine for­nybare ressurser i samiske kystområder.

– Norge har en jobb å gjøre, fastslår sametingspresident Aili Keskitalo i en kommentar til rapporten, og det er ikke vanskelig å være enig med henne. Det er nok lett å tro at Norge er en slags verdensmester i behandlingen av urfolk. Og det er ikke så merkelig når man vet at det rent materielt ikke er synlig forskjell på samer og andre nordmenn. Samene er godt integrert i samfunnet - noen mener nesten for godt - og har det materielt veldig behagelig sammenlignet med mange andre urfolk.

Enkelte vil nok derfor kanskje mene at klagemålene fra FN-komiteen er for teoretisk pirk å regne, særlig fordi samer som enkeltindivider har de svært mange av de samme rettighetene som andre nordmenn. Men det er altså ikke tilfelle blant annet når det gjelder morsmålsundervisning og det materielle kulturgrunnlaget.

Derfor har sametingspresidenten rett når hun sier at Norge har en jobb å gjøre. Vi forventer at sentrale myndigheter anstrenger seg slik at Norge kan bli et lysende fyrtårn for urfolk i verdenssamfunnet, uten de mange skjønnhetspletter som FN-komiteen helt riktig har påpekt.

| 26.09.2015 |

Fortrinnsrett til ressursene

Mens mange tradisjonelle jaktområder har vært stengt for rypejakt i Sør-Norge, har det vært et godt rypeår i Finnmark. Dermed har jegerne kommet nordover. Et jaktlag på sju personer og 14 hunder felte 219 ryper på noen dager i Kautokeino. Det er ikke noe som tyder på at disse jegerne har gjort noe ulovlig, melder NRK.

Høsten 2015 blir trolig en god jaktsesong i Finnmark og den beste siden 2005. Leder for FeFos utmarksavdeling, Einar Asbjørnsen, sier til NRK at rypa får veldig mange unger.

– Bestanden går veldig fort opp når den først går opp. Rådene fra forskning er at i slike år kan man høste uten å være bekymret for bestanden, sier Asbjørnsen.

Vi må innrømme at vi ikke er spesielt begeistret for at sørnorske og andre jegere invaderer Sápmi for å jakte på rype eller annet vilt. Særlig ikke når det skjer fordi de sjøl har desimert sine egne, lokale bestander så kraftig at jakta er stengt.

Vi liker ikke dette mer enn vi liker at finlendere og andre strømmer over grensa til Finnmark for å fiske i vannene våre eller at finske laksefiskere forsyner seg svært grådig av laksen i Tanavassdraget. Og for oss gjør det ikke saken bedre når det massive trykket på fisk og vilt er et resultat av bare ren sport­ing, og ikke matauk, kultur eller næring.

Nå skal det sies at rypejakt ikke er noen stor utmarksnæring i Finnmark heller. De fleste lokale rypejegerne har også jakta som en ren sport og naturopplevelse, med noen få unntak. Det er heller ikke snakk om noen stor grad av mat­auk, med tanke på kjøttmengden i en liten rypeskrott. Og det begynner å bli lenge siden rypejakt kunne skaffe ekstra penger i en slunken lommebok, slik tilfellet var for et par generasjoner siden.

Men likevel mener vi at finn­mark­ingene bør ha en klar prioritet når det gjelder tilgangen til naturressursene i sitt eget fylke. Derfor hører vi bare med et halvt øre på FeFo når det gjelder beskatning av rypa. FeFo har mange ganger demonstrert i praksis at de er svært opptatt av å tjene penger der det er mulig, og de har rimeligvis ikke lyst å begrense egne inntektskilder mer enn nødvendig.

Sjølsagt må FeFo ha ­inntekt­er, men man må bare ha i mente konflikten mellom bærekraftig forvaltning og økonomisk egeninteresse. Finn­mark oppleves av mange som et vill­marksparadis med rike muligheter for jakt, fiske og frilufts­liv. Det er også grunnen til at mange velger å bo her. Og da må man ikke bare ta vare på ressurs­ene, men også respektere lokalbefolkningas fortrinnsrett til å utnytte dem, både i arbeid og i fritid.

| 25.09.2015 |

Den nye sameretten

Den 3. desember 2007 la Samerettsutvalget II under ledelse av Jon Gauslaa frem sin offentlige utredning om den nye sameretten sør for Finnmark. Siden da har utredninga vært ute på en bred høring, og deretter blitt liggende ubehandlet i en skuff i Justisdepartementet.

Utredninga kom bare vel ett år etter at finnmarksloven trådte i kraft. Der er derfor forståelig at sentrale myndigheter ville høste noe erfaring med denne nye loven, før man vedtok tilsvarende bestemmelser for samiske områder sør for Finnmark. Likevel synes vi både regjeringa Stoltenberg og regjeringa Solberg fortjener kritikk for å ha latt tida gå, uten at noe har skjedd.

Det mest presserende er etter vår mening å få igangsatt prosessen med kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter. Her har Samerettsutvalget fremlagt et utkast til en egen lov om kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter til grunn og naturressurser i de tradisjonelle samiske områder fra og Troms fylke og sørover.

Denne loven bør snarest vedtas, dog med den endring at loven bør være nasjonal og også omfatte Finnmark fylke. Det vil si at bestemmelsene om Finnmarkskommisjonen og utmarksdomstolen for Finnmark tas ut av finnmarkslovens kapittel 5 og inkorporeres i den nye loven. Det må også presiseres at grensesaker mellom privat og allmenningsgrunn skal behandles av begge instanser.

Dermed vil vi få en nasjonal kart­leggingskommisjon, som kan ha flere «avdelinger» i drift i ulike tradisjonelle samiske områder i Norge. Denne nasjonale kommisjonen bør bygges opp omkring den nåværende Finnmarkskommi­sjonen i Tana. Også utmarksdomstolen bør være nasjonal. Både kommisjonen og domstolen bør ha lokale og samiske medlemmer med tilhørighet til de områder som behandles. Dette for å sikre retten til å bli dømt av likemenn.

Regjeringa bør nå uten ytterligere forhaling og sendrektighet sørge for at den nasjonale kartleggings- og anerkjennelsesloven kommer på plass. Samtidig er det viktig at både kommisjonen og domstol­en får tilstrekkelig økonomi og ressurser til å utføre sine viktige funksjoner på en betryggende måte.

Samerettsutvalget II fremmet også utkast til en ny hålogalandslov, som innebærer at Statskogs posisjoner i Nordland og Troms overføres til et nytt rettssubjekt kalt Hålogalandsallmenningen. Her vil vi bestemt advare mot å iverksette et nytt rettssubjekt før kartlegg­ings- og anerkjennelsesprosessen er avsluttet.

Erfaringer fra Finnmark bekrefter at det er svært uheldig når det nye grunnforvalterorganet kommer i et motsetningsforhold både til den samiske og den øvrige lokalbefolkninga i rettighetsavklar­inga. Staten bør være motparten, ikke det nye forvaltningsorganet som skal være statens rettsetterfølger.

Forøvrig bør det videre arbeidet med den nye hålogalandsloven samkjøres med en hårdt tiltrengt revisjon av finnmarksloven. Disse to lov­ene bør ses under ett. Særlig finnmarksloven lider under et kraftig demokratiunderskudd ved at verken lokale rettighetshavere eller kommunene har noen rolle i den lokale grunn­forvaltninga.

Sametingets styrerepresentasjon i Finnmarkseiendommen (Fe­Fo) har ikke medført at samiske interesser og eksisterende rettig­heter er blitt bedre ivaretatt enn tidligere. Tvert om har Sametingets folk i FeFo-styret i praksis vært med på å tråkke på samiske og lokale rettigheter. Kun ved behandlingen av Nesseby-feltet markerte én av Sametingets tre styremedlemmer uenighet. Forøvrig har et samlet FeFo-styre, inkludert Sametingets folk, stått for en temmelig konsekvent antisamisk og antilokal holdning i rettighetssaker.

For å etablere en demokratiser­ing av Statskogs og FeFos grunnforvaltning i Sápmi bør fjelloven snarest gjøres gjeldende i Nordland, Troms og Finnmark. Dette for å sikre at lokalbefolkninga og reindrifta har samme demokratiske styringsrett over sin egen utmark i Sápmi som folket i Sør-Norge har i sine statsallmenninger. Det er ingen saklig grunn til å opprettholde dagens negative forskjellsbehandling av Nord-Norge og Sápmi.

| 24.09.2015 |

Moden for revisjon

1. juli neste år er det 10 år siden finnmarksloven ble satt i kraft. Den gang håpet vi alle på at loven ville medføre en ny æra for Finnmark. Århundrer med statlig kolonistyre skulle endelig avsluttes, og finnmarkingene heretter møtes med respekt for sine historiske og juridiske rettigheter.

I dag vil nok de fleste mene at denne loven ikke har fungert optimalt og derfor bør undergis en grundig revisjon basert på erfar­ingene så langt. Kritikerne vil gå betydelig lenger og hevde at loven ikke har oppfylt sin hensikt, nemlig å gjøre finnmarkingene til herrer i eget hus.

Finnmarksloven medfører at den umatrikulerte grunnen over natta ble til «Finnmarkseiendommens grunn», en privat eiendom som forvaltes av et styre oppnevnt av Sametinget og Finnmark fylkeskommune. Dermed har det private rettssubjektet Finnmarkseiendommen (FeFo) blitt en grunneier med sterke egeninteresser. Dette i motsetning til «gamle» Finnmark jordsalgskontor, som definerte sin rolle som en nøytral grunnforvalter av et felles­eie, uten noen spesielle egeninteresser å ivare­ta.

Regjeringa Bondevik foreslo at det nye organet skulle være Finn­marksallmenningen, mens Stor­tinget landet på Finnmarkseien­dom­men. Det er vesentlig prin­sipiell forskjell på en eiendom og en allmenning. Forenklet kan man si at en eiendom eies og styres av eieren, mens en allmenn­ing eies og styres av alle eller en bestemt gruppe. Man sonderer mellom stats-, bygde- og privat­all­menninger. De bruksberettig­ede og lokalbefolkninga har gjennom lokale fjellstyrer den reelle styr­ings­retten over sørnorske stats­all­menn­ing­er.

Det gjenstår å se om konklu­sjon­en av den pågående retts­av­klar­inga blir at FeFo, som statens retts­etterfølger, anses som eier av den umatrikulerte grunnen i hele Finnmark. I så fall må man vurdere å innføre fjelloven i Finnmark, for å sikre den lokale styringsretten over utmarka. 

Så langt synes konklusjonene fra Finnmarkskommisjonen å være at staten eide grunnen, mens bygdefolket har sterke selvstendige bruksrettigheter av eldre dato enn statens eierdisposisjoner. Likevel mener kommisjonen at FeFo skal forvalte bygdefolkets rettigheter. Med andre ord ikke reelle rettigheter, men et formynderskap som viderefører statens tradisjonelle kolonistyre. 

Hvorvidt dette er rettslig holdbart, gjenstår å se. Tunge jurdiske aktører som tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith og jusprofessor Øyvind Ravna med flere har bestridt dette. Vi merker oss at utmarksdomstolen i Stjernøy-saken går langt i å antyde at den fastboende lokalbefolkninga, i hovedsak sjøsamer, hadde en opprinnelig  eierposisjon på Stjern­øya. Men fordi de fastboende ikke fremmet noe søksmål, var dom­stol­en formelt avskåret fra å avgjøre dette eierforholdet.

Det synes åpenbart at Stortinget gjorde en kardinaltabbe ved å opprette et nytt organ (FeFo) som overtok Statskogs rolle, før rettighetsforholdene var avklart. Det ryddige ville være å prioritere rettighetsavklaringen, og deretter la det nye organet overta de arealer som er rettskraftig avklart.

Dagens ordning medfører at FeFo blir en motpart og kommer i et motsetningsforhold til den befolkning man egentlig var ment å skulle tjene. Dette er svært uheldig, ikke minst for FeFos egen legitimitet i befolkninga.

Dessuten kommer man i en nærmest absurd situasjon dersom FeFo, som statens rettsetterfølger, skal forvalte bygdefolkets selvstendige rettigheter av eldre dato enn statens påståtte eierposisjon. Dette i motsetning til sørnorske allmenninger, hvor rettighetshaverne og lokalbefolkninga sjøl har en aktiv og reell rolle i forvaltningen av statsallmenningene.

Finnmarksloven representerte et stykke politisk og juridisk nybråttsarbeid i Norge. Tida er nå moden for å spa opp lovverket på nytt. Det vil være en god investering for fremtida å stoppe opp og evaluere erfaringene etter 10 år. Dette bør også ses i nøye sammenheng med den nye sameretten sør for Finnmark.

| 23.09.2015 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail