logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Kvalsund-nytt

Kvalsund kommune

Smånytt fra Kvalsund.
Se forøvrig www.kvalsund.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Helsesøster vil også være jordmor

Helsesøster Eija Puumalainen har sagt opp 30 prosent av sin stilling i Kval­sund for å jobbe tilsvarende stillingsprosent på fødeavdelingen ved Hammerfest sykehus. Dette fordi hun anser det som svært viktig å holde seg faglig oppdatert som jordmor og vedlikeholde sin jordmorkompetanse.
– Det er viktig da jeg har ansvar for gravide i kommunen. Jeg mener selv å ha god kontroll på både helsestasjon og oppfølgingen av de gravide og mener jeg skal yte en god tjeneste selv om kommunen reduserer stillingen, skriver helsesøsteren i et brev til Kval­sund kommune.
Puumalainen søker i tillegg om at stillingen hennes i Kvalsund endres til 50 prosent helsesøster og 20 prosent jordmor.

| 18.09.2014 |

Det tok fire år å selge aksjene

Fire år og nær tre måneder etter at kommunestyret 22. juni 2010 vedtok å omgående selge sine andeler i aksjer og fond for å sette pengene på høyrente i bank, er salget endelig gjennomført.
– Det har tatt en del tid å etterkomme vedtaket i sak 19/10 fra 2010 da det på enkelte fond ikke har vært kjøpere å oppdrive. Vi fikk nå salg på våre fond i Storebrand, men måtte selge til en redusert pris og det oppstod dermed et tap på vel 205.000 kroner som vi ikke hadde budsjettert, heter det i saksfremlegget til formannskapets møte sist torsdag. Rådmannen foreslår at tapet dekkes inn via bruk av disposisjonsfondet.

| 17.09.2014 |

310.000 og gratis husleie i to år

Et enstemmig formannskap vedtok torsdag å støtte Kvalsund e-sport og dataforening (KED) ved å flytte rundt på 310.000 kroner i systemet for å sette i stand lokaler i tredje etasje i Kvalsundhallen til nytt ungdomstilbud. Videre vil formannskapet at KED skal få disponere lokalene vederlagsfritt de to første årene, før leieforholdet tas opp til ny vurdering. I tillegg vil formannskapet at foreningen skal komme i betraktning når de årlige bevilgninger på kommunens kulturbudsjett skal fordeles.
Saken skal sluttbehandles i kommunestyret.

| 16.09.2014 |

Snur i klagen på KBS-anbud

i en mail til kommunen av 1. september i år, melder sivilingeniør og avdelingsleder Steinar B. Pettersen at Rambøll ikke vil gå videre med en eventuell klage på tildeling av kontrakt på Kokelv bo- og servicesenter (KBS). Dette etter at Rambøll har gått gjennom tilsendt dokumentasjon fra Kvalsund kommune vedrørende evalueringen samt anskaffelsesprotokollen for prosjektet. Pettersen avslutter med å ønske Kvalsund kommune lykke til med det videre arbeidet med KBS-prosjektet.

| 13.09.2014 |

Sámi Jienat synger i Kokelv

Det samiske koret Sámi Jienat samler seg i Kokelv denne helgen for å øve, og kanksje det blir minikonsert. Koret ønsker seg uansett publikum, for Karen Marie Anti Strømeng skriver på Kokelvsiden på Facebook at det hadde vært fint om noen kommer å høre på dem.

– Enda morsommere om noen fra Kokelv og omegn kunne bli kormedlemma hos oss, skriver hun med klar adresse til befolkningen i Kokelv. Ifølge Strømeng har koret akkurat startet med et joikeprosjekt med joiker fra Sápmi. Dagene i Kokelv skal koret bli kjent med joiker fra sjøsamiske områder.

På korets Facebookprofil henvises det til egen hjemmeside, men for dem som verken kan samisk eller engelsk er det vanskelig å få ytterligere informasjon om hvem Sámi Jienat er og hva de driver med.

| 12.09.2014 |

Triviell og verdiløs natur i Erdal

Naturvernforbundet i Finnmark mener de seks konsesjonssøknadene for småkraftverk i Alta, Kvalsund og Loppa gir et merkelig bilde av naturen, som de må si seg sterkt uenig i. For å beskrive hva de mener, trekker de frem søknaden for Erdal i Kvalsund som et skrekkens eksempel med blant annet følgende ordlyd: «Dette tilsier mellom liten og middels verdi. Det er ingen verdifulle naturtyper eller vernede naturverdier i nærheten av tiltaket, noe som tilsier liten verdi samlet, og «Artsmangfoldet er lavt og trivielt.»
– Vi vil sterkt ta avstand fra at naturen vår blir omtalt som triviell og verdiløs, slik at denne bare kan ødelegges uten at noe går tapt. Det er ikke bare det spesielle, men også det typiske i Finnmarks-naturen som er verdt å ta vare på, påpeker Naturvernforbundet i sin høringsuttalelse til konsesjonssøknadene.

| 11.09.2014 |

Gratis lokale til dataungdom

Formannskapet skal torsdag ta stilling til om kommunen skal legge forholdene til rette med lokaler til den nystiftede Kvalsund e-sport og dataforening (KED).
Rådmannen har innstilt for at kommunen skal omdisponere 310.000 kroner på investeringsbudsjettet til å sette i stand lokaler i tredje etasje i Kvalsundhallen. For å få dette til foreslås å redusere tilsvarende på ventilasjonsanlegg ved oppvekstsentrene i Kokelv og Neverfjord. Videre innstiller rådmannen for at KED får disponere disse lokalene vederlagsfritt de første to årene. Og at eventuell støtte til kursvirksomhet skal vurderes i forhold til årlige bevilgninger.

| 10.09.2014 |

Fått inn fire høringsuttalelser

Selv om alle lag og foreninger samt enkeltpersoner ble oppfordret til å komme med innspill, er det kommet inn bare fire uttalelser i høringsrunden om Kvalsund kommune skal søke om å bli innlemmet i samisk språkforvaltningsområde. Lokalpolitikerne Ingar Eira og Robert Wilhelmsen samt Kvalsund pensjonistforening og Kokelv bygde- og ungdomslag, er de eneste som fulgte oppfordringen.
Saken om å søke innpass i det samiske språkforvaltningsområdet ble sendt på høring etter kommunestyrets vedtak i slutten av februar i år, med høringsfrist i første halvdel av mai. I dette vedtaket fastslår de folkevalgte at da saken er av stor prinsipiell betydning, er det viktig med en bred og folkelig deltakelse. Kommunestyret ba også administrasjonen gjennomføre god annonsering av høringen.

| 09.09.2014 |

Starter den politiske høsten

Formannskapet er først ut med politisk møte denne høsten. De møtes torsdag 11. september på rådhuset, med tre saker på agendaen som alle skal endelig behandles i kommunestyret. Dato for behandling i kommunens øverste politiske organ er ikke angitt i innkallingen til formannskapsmøtet, men kommunestyrets første møte etter sommeren er satt til 23. september.

| 06.09.2014 |

Kraftig nedgang etter laksedød

Det ­Trondheims-baserte oppdrettsselskapet ­Norway Royal Salmons (NRS) kvartalsresultat preges av at tonnevis med fisk døde i oppdrettsanlegget ved Turnes i Kokelv. Det skriver Adresseavisa på sine økonomisider. NRS fikk et operasjonelt driftsresultat på 26,5 millioner kroner i andre kvartal i år, som er en nedgang fra 71,5 millioner kroner i samme periode i fjor, skriver trønderavisa.
Årsaken til nedgangen er blant annet ifølge Adressa akutt dødelighet og fremskyndet slakting ved to av selskapets lokaliteter i juni. Tidligere i sommer meldte NRS at giftige alger kunne være årsak til den massive fiskedøden ved anlegget utenfor Kokelv. I tillegg har selskapet kostnadsført et tap på 6,9 millioner kroner knyttet til fastpriskontrakter og usikre krav overfor kunder i Ukraina og Russland.

| 04.09.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail