logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Kvalsund-nytt

Kvalsund kommune

Smånytt fra Kvalsund.
Se forøvrig www.kvalsund.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Julebordet flyttet frem

Det viser seg at mørketidsuka i Kokelv starter en dag tidligere en Ságat meldte. Barnas julebord er nemlig flyttet til lørdag, altså i dag.

| 22.11.2014 |

Stiller krav med frist 10. januar

Naboene som klagde på forsøpling av eiendommen gnr 8/65 i Kvalsund kommune, har nå fått svar fra kommunen. Av brevet fremgår det at også kommunen anser bygget slik det fremstår i dag, som en fare for personer. I tillegg mener kommunen eiendommen er sjenerende for naboer da løs isolasjon og takpapp blir tatt av vinden og spredt rundt på andres eiendommer.
Kommunen viser til plan- og bygningslovens (pbl)paragraf 31-3, første ledd, som gjør eier eller den ansvarlige pliktig til å holde byggverk og installasjoner som omfattes av pbl i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø. Og slik at de ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsen. Med bakgrunn i nevnte paragraf har Kvalsund kommune gitt grunneierne av 8/65 frist til 10. januar 2015 til å komme med sin plan for eiendommen.

| 21.11.2014 |

Julebord for barn i Kokelv

Søndag 23. november innledes den 10. mørketidsuka i Kokelv med julebord for barn. Det er bygdelaget som arrangerer, og inviterer bygdas yngste til julebord der det fristes med god mat og heftig musikk på oppvekstsenteret. De som vil delta må huske påmeldingsfristen, og stikke innom butikken for å melde seg på. Dette ifølge program for uka som er lagt ut på Facebook-gruppa Kokelv.

| 20.11.2014 |

Drilles på å bruke hjerte­starter

I forhold til større ulykker fastslår ROS- (risiko og sårbarhets) analysen at Kvalsund kommune har mange hendelser på vei der tunge kjøretøyer er involvert. Tungtransport på vei har ifølge rapporten, økt kraftig de siste ti årene som følge av olje/gass-utbyggingen i Hammerfest. Og dersom Nussir får starte med gruvedrift mener arbeidsgruppa som har utført ROS-analysen, at kommunen også må legge opp beredskap for storulykke i industri.

Det foreslås derfor at den fem-manns store vaktstyrken årlig autoriseres i bruk av hjertestarter, og at vaktbil utstyres med hjerte­starter og medisinsk oksygen. Det bemerkes videre at Kvalsund nå har felles brannsjef med Hammerfest, og at antall øvelser i lokalt brannvesen har økt betydelig i 2014 med blant annet en felles øvelse med Hammerfest brannvesen og Sivilforsvaret i Porsanger.

| 19.11.2014 |

Adkomst til utrykning

ROS-analysen slår fast at kommunen bør tilrettelegge for adkomst med utrykningskjøretøy til hytteområdet i Repparfjorddalen. Noe som må gjøres årlig gjennom revidering av gamle og nye reguleringsplaner.

| 18.11.2014 |

Synger for naboene

Kvalsund Blandakor er med når den tradisjonelle julekonserten i Hammerfest arrangeres 7. desember. Arrangør er Hammerfest blandede kor, som i tillegg har invitert med seg Hammerfest damekor, Hammerfest mandssangforening og Hammerfest Musikforening. Dette ifølge nettstedet wherevent.com.

| 15.11.2014 |

Første møte

Styringsgruppa som ble oppnevnt av kommunestyr­et i oktober for å jobbe videre med kommunereformen, hadde sitt første møte 6. november. Her ble de enige om et utkast til mandat og fremdriftsplan, som vil bli lagt frem for kommunestyret førstkommende tirsdag.

| 14.11.2014 |

Anbefaler alpinstøtte

Formannskapet behandlet mandag Skaidi Alpins søknad om driftsstøtte, og var enig i rådmannens tilråding, med litt tillegg.
Formannskapet har innstilt overfor kommunestyret at Kvalsund kommune skal gi driftstilskudd for sesongen 2014 - 2015 på 100 kroner per solgte dagskort, begrenset oppad til 125.000 kroner. Tilskuddet skal utbetales etterskuddsvis, basert på dokumentasjon.
Av dette beløpet mener imidlertid formannskapet at 50.000 kroner skal utbetal­es som forskudd for å styrke likviditeten ved inngangen til desember.
Når det gjelder driftsstøtte for sesongen 2015 - 2016, innstiller formannskapet for at dette skal vurderes etter sesongslutt til våren. Tirsdag 18. november avgjør kommunestyret om kommunen skal bruke mer penger på alpintilbudet på Skaidi.

| 13.11.2014 |

Avhengig av driftsstøtte

Skaidi Alpin AS har søkt Kvalsund kommune om et driftstilskudd på inntil 150.000 kroner for inneværende skisesong. I tillegg har de søkt om støtte på inntil 150.000 kroner for sesongen 2015-2016, men da 50 prosent fast og 50 prosent aktivitetsbasert i henhold til antall solgte skikort.
Kvalsund kommune bidro med 120.000 kroner sesongen 2012-2013, og 200.000 kroner forrige sesong. Av saksfremlegget til formannskapets behandling mandag, fremgår det at et alpintilbud på Skaidi ikke kan drives uten økonomisk støtte utenfra. Et faktum som er basert på tidligere års regnskaper hos drifterne. Skaidi Alpin AS trenger driftsstøtte på totalt 300.000 kroner årlig, fra henholdsvis Kvalsund og Hammerfest kommuner, for å holde tilbudet gående.

| 12.11.2014 |

Spørretimen også for de folkevalgte

I motsetning til for eksempel Karasjok, der åpen spørretime i forkant av kommunestyremøter er tilegnet folk flest, blir spørretimen i Kvalsund flittig benyttet av de folkevalgte selv.
Til kommunestyremøtet i oktober ble tre av fire spørsmål stilt av de folkevalgte rundt bordet. Maria Aksberg (Ap) som stilte spørsmål på vegne av foreldre angående lekeplass for barn i Kvalsund sentrum. Varaordfører Rita Dreyer (Ap) stilte spørsmål vedrørende barnehagesituasjonen, og Yngve Nilsen (SV) rettet spørsmål vedrørende forestående høring fra fylkeskommunen på bussrutetilbud.
Blant folk flest var det kun Revsnes bygdelag som hadde sendt inn spørsmål om reparasjon av pakkhustaket som ble tatt av vinden. Vel møtte ingen fra bygdelaget, slik at ordføreren leste opp henvendelsen. Men dette er helt i tråd med reglene, der det heter at enhver kan ved personlig fremmøte, i brevs form eller via e-post, stille spørsmål til kommunestyret. Av reglene fremgår det også at åpen spørretime er et tilbud der befolkningen kan stille spørsmål til politikere og administrasjon.

| 11.11.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail