logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Kvalsund-nytt

Kvalsund kommune

Smånytt fra Kvalsund.
Se forøvrig www.kvalsund.kommune.no (åpne i nytt vindu)


Mindre enn budsjettert

Etter at åtte av årets måneder er unnagjort, kan det ifølge perioderegnskapet for andre tertial synes som om kommunestyret var vel optimistisk under sin behandling av årsbudsjettet for 2014. Da vedtok de folkevalgte å øke inntektsskatten med 1 million kroner, noe som ifølge rådmannens oppsummering til formannskapet sist torsdag, ikke ser ut til å holde.

| 21.10.2014 |

Endelig svar på torvsøknad

Karl Nikodemussen sendte i juli i fjor en mail til Finnmarkseiendommen (FeFo) med forespørsel om Kokelv bo- og servicesenter får tillatelse til å ta ut torv fra FeFo-grunn i forbindelse med bygging av en gamme.
Først 3. september i år er svaret fra FeFo stemplet inn i Kvalsund kommune. Der innleder FeFo med å beklager at det har tatt så lang tid før saksbehandlingen kom i gang. Av svarbrevet fremgår det videre at dersom søknaden fortsatt er aktuell, trenger FeFo ytterligere opplysninger før de kan ta stilling til søknaden.
FeFo ber blant annet om en mer nøyaktig beskrivelse av området der torven søkes tatt ut, og opplysninger om hvor gammen skal settes opp, selv om FeFo antar at den skal bygges på privat grunn.

| 18.10.2014 |

Venter fortsatt på svar etter ti år

Høsten 2004 søkte hytteeiere i Nedre Trangdalen om å få bygge vei, men ti år senere har Kvalsund kommune fortsatt ikke avsluttet veisaken. I et brev til kommunen vises det blant annet til et møte i februar 2014 der også rådmannen var til stede. Der fikk hyttefolket lovnad om at kommunen skulle ordne et møte med fylkeskommunen vedrørende reguleringsplanen i dalen. Noe veisøkerne i brevet hevder ennå ikke har skjedd, tross flere purringer.

På eget initiativ har hytteeierne fått bekreftet muntlig at verken fylkeskommunen eller Finnmarkseiendommen (FeFo) har innvendinger til veien. Videre viser de til at adkomstveien i Bjørnlia nord er regulert inn i den tidligere reguleringsplanen, noe Nedre Trangdalen også ønsket men ikke fikk lov til.

De berørte hytteeierne ber om forståelse for at de begynner å bli frustrerte, og ber Kvalsund kommune nå om å ta denne ti år lange saken opp som hastesak. Håpet var at saken skulle komme opp i utviklingsutvalgets septembermøte, men ifølge møteprotokollen skjedde ikke det. Så hytteeierne må dermed bare fortsette å vente på kommunens neste trekk.

| 17.10.2014 |

Bibel til alle husstander i Kvalsund

Denne uka går Ungdom i Oppdrag fra dør til dør i kommunen og tilbyr gratis bibel til alle husstander. Dermed er organisasjonens drøm satt ut i livet, også målet om å starte prosjektet i Finnmark. Bakgrunnen for bibelprosjektet er grunnlovsjubileet i 2014 og reformasjonsjubileet i 2017. Ak­sjo­nen er et ledd i en vi­sjon som Youth With A Mis­sion (YWAM) har in­ter­na­sjo­nalt, om å dele ut bib­ler til alle hus­stan­der i hele ver­den innen ut­gan­gen av 2029.
– Det er en idé og en mål­set­ting. Når vi nå går i gang i Finn­mark, blir vi først ute i Euro­pa, opp­ly­ser Nord­li til dagen.no.
Litt over 32.000 bib­ler skal deles ut i pe­rio­den fra 1. til 19. ok­to­ber. Når 200 går fra dør til dør i 15 dager, rek­ker de over hele Finn­mark, melder dagen.no.

| 16.10.2014 |

Pålegg om månedlige vannprøver

Kvalsund vannverk må starte med månedlige vannprøver av råvannskilden, som skal tas i ett år fremover. Dette er Mattilsynets konklusjon og pålegg etter en inspeksjon av anlegget i midten av september. Frist for å komme i gang er satt til 24. november i år.
Av rapporten fra inspeksjonen fremgår det at representanten for vannverket ikke hadde oversikt over prøvetakingen av råvann og drikkevann i Øvre Halsevann, for verken 2013 eller 2014. Mattilsynet vurderer regelbruddet som alvorlig, og bemerket at i forbindelse med godkjenningsprosessen for vannverket er det viktig å få på plass plan og oversikt over vannprøver som må gjennomføres.

| 15.10.2014 |

Veiarbeid helt frem mot 2022

Regionvegsjef Torbjørn Naimak mener penger i statbudsjettforslaget som ble lagt frem onsdag, vil stoppe forfallet på riksveier og europaveier i Nord-Norge. Til Radio Nordkapp sier Naimak at det blir mer til vedlikehold på riksveiene neste år, mens situasjonen er en annen når det gjelder fylkesveiene.
– Vi kommer også i gang med å oppruste Rv. 94, Skaidi til Hammerfest. Det vil nok pågå anleggsarbeid frem mot 2020, sier Naimak til radiokanalen. Han opplyser også at man neste år vil være i gang med den siste strekningen av E6 vest for Alta.

| 14.10.2014 |

Første budsjettmøte

Kommunestyrets representanter er innkalt til arbeidsmøte den 16. oktober, for å drøfte budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018.

| 11.10.2014 |

Kandidater til gründerpris?

I et brev spør Det kongelige selskap for Norges vel om Kvalsund kommune har en god kandidat til Norges Vels gründerpris 2015. Pris­en tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift, for å premiere og oppmuntre gründere for deres innsats.
Det er ofte lokale ildsjeler og gründere som bidratt til nødvendig vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Derfor kan alle i landet sende inn forslag på kandidater, og fristen for gründerprisen 2015 er 14. november 2014.
Eksempler på nyskaping kan være å hente fram og ivareta lokale mat- og kulturtradisjoner, bruke lokale råvarer og ressurser på en ny måte, produktutvikling i egen eller andres bedrift, miljøtiltak eller innsats for å skape nye arbeidsplasser.

| 10.10.2014 |

Ber om forklaring fra bygdelaget

I etterkant av høringsrunden om kommunens innlemmelse i samisk språkområde, ber Harry Pettersen om en redegjørelse fra Kokelv bygde- og ungdomslag om hvorfor kun styret står bak uttalelsen og ikke et medlemsmøte. Pettersen er medlem av laget, og etterlyser fullmakt fra årsmøtet til at styret kan fatte vedtak i slike saker som angår så mange mennesker. Pettersen ber også styret redegjøre for om det lå noen utenforstående føringer til grunn for styrets vedtak, og i så tilfelle hvilke.
Det har ikke lyktes å få kontakt med styreleder Ellen Johansen for en kommentar til kritikken.

| 09.10.2014 |

Ny kreftkoordinator

Marianne Arild har overtatt stillingen som kreftkoordinator etter Ingrid G. Reite. Marianne skal jobbe i 50 prosent stilling, og hadde sin første arbeidsdag mandag. Mer informasjon er lagt ut på kommunens hjemmeside, og man kan sikkert også ringe kommunens sentralbord.
Da stillingen ble opprettet i januar 2013, ble det understreket at det er pasienten/pårørende selv som må ytre ønske om denne tjenesten, men at det er viktig at folk får vite om tilbudet.

| 08.10.2014 |

google plusfacebooklinkedintwitteremail