logo
Ságats eAvis Laatasveien, PB 53, 9711 LAKSELV  -  Tlf: 78 46 59 00  -  Fax: 78 46 59 01  -  E-post: avisa@sagat.no

Korrespondansen om Vuolajok 1894-1896

Transkribert av Geir Wulff

Hammerfest fogd/sorenskriver, Lnr 139/Statsarkivet i Tromsø
Brev nr 1 med påtegninger:

Herr amtmanden i Finnmarkens amt, Vadsø.
Som svigersøn af nu afdøde Klemet Andersen Hellander Skoganvarre af Kistrand herred tillader jeg mig herved ærbødigst at spørge hr amtmanden, om ikke hans børn nu har ret til at slå de af deres fader hidtil benyttede sætre i Vuolajok i nærheden af Skoganvarre. Det kan bemærkes at der til ovennævnte pladse ikke eksisterer nogen dokumenter som hjemmel, men at Klemet Hellander havde benyttet omtalte steder til sommersæter hver sommer i 50-60 år, oppført huse (gammer) på stedet og ryddet jorden, samt at hans svigerfader, efter hvem han havde taget i brug, ligeledes havde benyttet det i en lang række af år.
Imøteseende hr amtmandens betænkning angående ovennævnte spørgsmål tegnes med megen agtelse.
Laxelv 21.07.1894.
Ærbødigst
Johan Johansen yngre (sign.)

Sendes Hrr. Fogden i Hammerfest til udtalelse.
Finnmarkens Amt, 4. august 1894
J. Johnsen (sign.)
ass.

Oversendes Hr. Lensmanden i Kistrand & Kjelvik til Udtalelse. Navnlig bedes der saavidt muligt ved indhentelse af Erklæringer fra paalidelige upartiske Personer oplyst, om afdøde Klemet Andersen Hellander og hans afdøde Svigerfader har benyttet den ovenomhandlede Sæter i den Udstrækning og Tid, som overfor paastaaet.
Hammerfest Fogderi, 30. August 1894.
Chr. Aall (sign.)

Tilbakesendes ærbødigst Hr Fogden i Hammerfest med Oplysning at afdøde Klemet Andersen Hellander har benyttet de 2.de Jordstykker til Sæterplads fra den Tid han først i 60 Tallene tilflyttede Skoganvarre lige til sin Død i 1893. Hans Svigerfader af første Gifte har ogsaa før Klemet kom til Skoganvarre, benyttet disse Pladse, hvor han boede om Sommeren, sistnævnte i en Aarrække.
Kistrands og Kjelviks Lensmandsbestilling, den 20. September 1894.
E. A. Grape (sign.)

Oversendes ærbødigst Hr. Amtmanden i Finmarkens Amt med Bemærkning, at nu afdøde Klemet Hellander efter Panteregisteret har Amtsskjøde af 17.03., thinglæst 20.06.1862 paa Matr. No 127 Veinæs (Skovvanvarremaddenjarg), hvilken Plads han tidligere havde overtaget til Brug og Dyrkning. Dette Skjøde indeholder imidlertid ikke noget om Benyttelse af Sætre i Vuolajok, men da Klemet Hellander efter de af Lensmanden i Kistrand & Kjelvik ovenfor meddelte Oplysninger har benyttet disse Sætre ligefra han tilflyttede Skoganvarre (Veinæs) til sin Død i 1893, altsaa adskilligt over Hævdstid, og tillige sees at have opdyrket Jorden og opført Gamme der, forekommer det meg, at Billighed taler for at hans Dødsbo indrømmes Brugen af de 2 Sætre i samme Udstrækning som Klemet Hellander. I tilfælde denne Opfatning vender Andhævd, bør der dog formentlig opstilles som Betingelse at Boet bekoster en Opmaalings- og Skyldsætningsforretning over de 2 Sætre afholdt, og at det tillige udreder de med Tilskjødningen forbundne Omkostninger.
Hammerfest Sorenskriveri, 9. de Oktober 1894.
Chr. Aall (sign.)

Jnr 4884/94.
Tilbakesendes hr. Fogden i Hammerfest med bemærkning, at der formendtlig ikke er lovlig adgang til at indrømme boet brugen af de to sætre. Derimot er jeg villig til at bortforpagte bemeldte sætre til gaarden Skoganvarre, paa saa lempelige vilkår, som afhændelsesreglementets §§ 7 og 8 tilsteder. - Forsaavidt Klemet Hellanders arvinger ønsker saadan forpaktning, bedes sagen, forinden forpagtningesbrev utfærdiges, forelagt forstvæsenet til erklæring. Er der fra dettes side intet mod samme at erindre, forventes sagen hertil i sin tid tilbagesendt til forpagtningsbrevets approbation.
Finmarkens amt, den 19.de oktober 1894.
N. Prebensen (sign.)

Sendes Hr Lensmanden i Kistrand og Kjelvik til Indhentelse af Klemet Hellanders Arvingers Erklæring om hvorvidt de maatte ønske Forpagtning af nævnte Sætre.
Hammerfest Fogdeembede, 23. November 1894.
Chr. Aall (sign.)

Oversendes ærbødigst Hr. Forstmesteren i Tromsø og Finmarkens Amter til Erklæring, som af Finmarkens Amt begiært.
Kistrands og Kjelviks Lensmandsbestilling, 16. Januar 1895.
E. A. Grape (sign.)
Det bemærkes at det ikke er Børnene - 2 Mindreaarige - som ansøger om at faa benytte Sæterpladsene, men Svigersønnen Johan Johansen yngre Laxelv.
E. A. Grape (sign.)

Tilbagesendes ærbødigst Herr Fogden i Hammerfest med Bemærkning, at der fra Forstvæsenets Side intet er til Hinder for at den omhandlede Sæter ved Vuolajok bortforpagtes efter at Opmaalingsforretning har været afholdt.
Nordlandske Skovinspektorat, Lyngseidet, den 5.te Mai 1896.
Andr. Solem (sign.)

Sendes atter hr. lensmanden i Kistrand og Kjelvik med anmodning om at foreholde arvingene eller eieren af gaarden Skoganvarre amtets paategning af 19. oktober 1894. Ønskes sæteren forpagtet paa de opstillede betingelser, bedes rette vedkommendes erklæring eller erklæringer indhende om, hvor stor forpagtningsafgift man vil yde, i hvilken henseeende Deres udtalelse udbedes, hvorhos det henstilles til Dem at afgjøre hvorvidt sæterens beliggenhed og omgivelser gjør udmaaling paakrævet. - Finder De at udmaaling er fornøden, bedes De om at afholde saadan, efterat paalidelig selvskyldnerkaution for omkostningerne er skaffet tilveie. Da erfaring har vist at endog smaa forpagtningsafgifter kan blive staaende aar efter aar i restance bedes selvskyldnerkautionist stillet ogsaa for forpagtningsafgiften.
Hammerfest fogedembede, den 16. juni 1896.
Chr. Aall (sign.)

Oversendes Hrr. S. Nilsen Laxelv med Anmodning om at affordre Johan Johansen d.y. Erklæring om at han, som Arving efter afdøde Klemet Hellander, fremdeles ønsker de af Kl. Hellander benyttede Sætre ved Vuolajok forpagtede. Jeg tillader meg at henvise til Finmarkens Amts Paategning af 19.10.1894 paa hans vedlagte Ansøgning og Hammerfest Fogeds Paategning paa samme af 16. sidstleden dennes.
Det bemærkes at den mindste Afgift ifølge Reglementet er Kr 2,00 pr Aar.
Kistrands og Kjelviks Lensmandsbestilling, 23. Juni 1896.
E. A. Grape (sign.)

Tilbagesendes ærb. hr. lensmanden i Kistrand og Kjelvik med den oplysning fra Johan Johansen d.y. som den nuværende eier af gaarden Skoganvarre Maddenjarg, at hvis der ikke skulde være lovlig adgang til at få de omtalte 2 sætre tillagt ovennævnte gård uden afgift, han da ønsker at få såvel de sætre som også de øvrige af Klemet Hellander benyttede slåttemarker forpagtet til gården Skoganvarre og tilbyder i årlig afgift kr 2,00 - to kroner.
Med meg. agtelse, ærb.
Laxelv 3. Juli 1896
S. Nilsen

Oversendes ærbødigst Hr. Fogden i Hammerfest med Oplysning at Johan Johansen d.y. Laxelv begiærer de 2.de Sæterpladse ved Vuolajok til Forpagtning for 5 Aar. Han har buden Kr 2,00 i aarlig Forpagtning og har indbetalt til meg
Gebyr for Forpagtningsbrevet Kr 4,00
og Afgift for 1896 Kr 2,00
Tilsammen Kr 6,00
som jeg tillader mig at vedlægge.
Opmaaling af disse smaa Flækker anser jeg for unødvendigt og som fordende altfor kostbar.
Kistrands og Kjelviks Lensmandsbestilling, 27. Juli 1896.
E. A. Grape (sign.)

Tilbakesendes hr. lensmanden i Kistrand og Kjelvig, idet opmærksomheden henledes paa S. Nilsens paategning af 3. Juli 1896 hvor anføres at Johan Johansen yngre for de to kroner i afgift ogsaa vil have ret til at benytte andre af Klemet Helander benyttede slaatter. Da dette er en tale der fra først af ikke var taget med i beregningen bedes Johan Johansen yngre meddelt, at hans optræden anses for saa vrien og ækkel, at der ikke kan være tale om at det offentlige vil have mere befatning med ham i denne sag, hvis han ikke vil nøie sig med den meget omskrevne sæther i Vuolajok for den aftalte forpagtningsafgift. Det maa meget beklages at det ikke paasees at saadan vrien og vrang optræden ikke hindres, saa man kunde undgaa en masse skriveri om en bagatel.
Skulde Johan Johansen d.y. nu som fra først af kun vilde gjøre fordring på Sætrene i Vuolajok udbedes hans erklæring i saa henseende, hvorefter sagen bedes expederet hertil gjennom skovforvalteren og skovinspektøren.
Hammerfest fogedembede, den 10. august 1896.
Efter Bemyndigelse
Th. Fredriksen (sign.)

Oversendes Hr. S. Nilsen Laxelv idet jeg tillader mig at anmode Dem om godhedsfuld at gjøre Johan Johansen d.y. opmerksom paa Hr. Fogdens foranstaaende Paategning og afæske ham Erklæring som af Fogden begiærdes.
Kistrands og Kjelviks Lensmandsbestilling, 18. aug. 1896.
E. A. Grape (sign.)

Tilbagesendes som mig uvedkommende, ærb. hr lensmanden i Kistrand & Kjelvik til direkte korrespondanse med Johan Johansen d.y. selv.
Ved at negte en ikke skrivekyndig min assistance vil jeg gjøre mitt til for at lette skriveriet for det offentlige.
Ærbødigst, Lakselv, 01.09.1896.
S. Nilsen (sign.)

Tilbagesendes ærbødigst hr. Fogden i Hammerfest med Oplysning at Johan Johansen d.y. har erklært kun at vilde forpagte de 2.de Sætre ved Vuolajok, som allerede tidligere i min Paategning af 27. Juli anført.
Kistrands og Kjelviks Lensmandsbestilling, 22.09.1896.
E. A. Grape (sign.)

Tilbagesendes atter det Nordlandske Skovinspektorat, idet jeg tillader meg at forespørge, om der fra Skovvæsenets Side fastholdes den i deres Paategning af 05.05.1895 omhandlede Opmaalingsforretning, hvilken Skovfogd Lensm. Grape i foranstaaende Paategning af 27.07.1896 finde unødvendig og altfor kostbar. Sagen bedes derefter direkte oversendt Amtet til Afgjørelse om vedliggende Forpagtningsbrev bliver at approbere.
Hammerfest Fogderi, den 16. Oktober 1896.
Chr. Aall (sign.)

Fra Skovinspektøren i Nordlandske Skovinspektorat
Tilbagesendes med Forpagtningsbrevet og et Bilag Herr Fogden i Hammerfest, idet jeg, efter det af Skovopsynsbetjent Grape oplyste, ikke længre fastholder mitt i Paategning af 5.te Mai d.A. til Bortforpagtning af Sætrene ved Vuolajok knyttede Forbehold om sammes Opmaaling, forinden Forpagtning tilstedes.
Nordlandske Skovinspektorat, 22. October 1896.
Ærbødigst
Andr. Solem (sign.)

Sendes med bilage ærbødigst hr amtmanden i Finmarkens amt.
Hammerfest fogedembede, den 13.de november 1896.
Chr. Aall (sign.)

Sende med bilage hvoriblandt Forpagtningsbrevet i approberet Stand Herr Fogden i Hammerfest.
Finmarkens amt, 26. november 1896.
A. Ulve (sign.)
bem.

Forpagtningsbrevet sendt Grape.

Brev nr 2 med påtegninger:
Finnmarkens Amts J.No. 883/1895:

Herr amtmanden i Finmarkens amt.
I høst indsendte jeg til Dem en skrivelse om, hvorvidt Klemmet Hellander Skoganvarres børn kom til at beholde de af faderen beboede og opdyrkede jordpladse. Da jeg hidtil endnu intet svar har erholdt herpå, tillader jeg mig herved ærbødigst at bringe min ovennævnte skrivelse i erindring.
Med meg. agtelse, ærb.
Laxelv 24.02.1895
Johan Johansen (d.y.)

Paategning:
I Anl.(edning) af Deres Skriv af 24. Januar 1895 meddeles herved, at Amtet under 19.10.1894 oversendte Deres Skriv til Fogden i Hammerfest med saadan Paategning:
«Tilbakesendes hr. Fogden i Hammerfest med bemærkning, at der formendtlig ikke er lovlig adgang til at indrømme boet brugen af de to sætre. Derimot er jeg villig til at bortforpagte bemeldte sætre til gaarden Skoganvarre, paa saa lempelige vilkår, som afhændelsesreglementets §§ 7 og 8 tilsteder. - Forsaavidt Klemet Hellanders arvinger ønsker saadan forpaktning, bedes sagen, forinden forpagtningesbrev utfærdiges, forelægge forstvæsenet til erklæring. Er der fra dettes side intet mod samme at erindre, forventes sagen hertil i sin tid tilbagesendt til forpagtningsbrevets approbation.»
Senere har Amtet intet hørt angaaende Sagen, der formodentlig af Fogden er expederet som af Amtet begjært.
N. Prebensen (sign.)

Dokument

google plusfacebooklinkedintwitteremail